22.6.12

Dan A Tom - Blog

Helo pawb, Dan a Tom yma yn ein gwers ffrangeg, rydyn ni'n mynd i ysgrifennu blog bach am ein amser gret yn Yr Almaen,

Hello everybody, Dan and Tom here in our French lesson, we must write a blog in French about our week so here it is! Shout out to everyone in Germany including Henrik Maxi Markus Michel Giuli Henry Moritz Benni Jan Mathias and everyone else and thanks for a great week! we must come again soon to visit. More details on this soon . I especially enjoyed the Holiday Park, soccerpark and the swimming pool especially the ultra super refreshing coca cola, they were all fantastisch. Hope you all have a nice summer holiday and just think of us studying hard in school! I look forward to hearing about it. And good luck to Germany in the Euro 2012 competition, shame Wales never qulify but i'm sure the powerhouses Gomez and Neuer will take you through to win it! Tschuss

J'ai visite la piscine, holiday park et soccerpark en Allemagne, J'ai mange beaucoup de nouritture et j'ai vu un grand chateau en Heidelberg et un match de football a Soccerpark. J'ai danse dans les fontaines a Holidaypark et j'ai joue au foot a Soccerpark. J'ai ecoute de la musique a la voiture. C'etait drole! Je reviendrai bientôt à l'Allemagne car elle est si fantastique! le voyage était ennuyeux!

A bit in Latin as you learn it in school.

Visitavi stagnum, et soccerpark ferias parcum in Germania, mihi manducare Beacoup nouritture et vidi magna castrum in Heidelberg et a eu par Soccerpark. Sum saltantem in fontes Holidaypark et lusit eu habet Soccerpark. Audio musicam equis. Erat ridiculam! Ego brevi ad Germania quia est ita fantastica! iter erat amet!

20.6.12

Dankeschön!

Danke schön für eine erstaunlich Woche in Deutschland! Dankeschöne an die Leher und an Charlotte und ihre Familie, die Reise war unvergesslich! Es ist gut um zu sehen miene Familie, aber ich freue mich auf sehen Charlotte wieder!
Bis bald! <3

Diolch am wythnos anhygoel yn yr Almaen! Diolch yn fawr iawn i'r athrawon ac i Charlotte a'i deulu am gwneud y drip yn bosib, roedd yr wythnos yn fythgofiadwy! Mae hi'n dda i gweld fy nheulu eto, ond dwi'n edrych ymlaen I gweld Charlotte eto!
Bis bald! <3

Thank you for an amazing week in Germany! Thank you to the teachers and Charlotte and her family who made the trip possible, the trip was unforgettable! It's good to see my family again, but I'm looking forward to seeing Charlotte again soon!
Bis bald! <3
Hallo! 
Wir haben wieder in Wales sicher mit unseren Familien angekommen! Ich möchte den Lehrern für die Organisation dieser unvergesslichen Reise danken und an alle, die teilgenommen haben. Es war fantastisch! Vielen Dank an Nina und ihre Familie, weil sie so freundlich! Dankeschön! Betsxxx 


Helo pawb! 
Rydyn wedi cyrraedd yn ol yng Nghymru gydag ein teuluoedd ac felly hoffwn ddiolch i'r athrawon am trefnu y daith byth gofiadwy yma ac pawb arall am cymryd rhan! Mae wedi bod yn profiad anhygoel! Diolch yn fawr Betsxxxx Hefyd diolch i'r gyrrwr bws :) 


Hello everyone!
We have arrived safely back in Wales with our families! I would like to thank the teachers for organizing this unforgettable trip and I would also like to thank everyone that took part! It has been an amazing experience! Thankyou very much to Nina and her family for making me feel welcome and comfortable in their home! Thankyou!  Betsxxxx :)

Hallo!

Danke für eine wunderbar zeit in Deutschland. Ich möchte danke sagen an die Lehrer und alle, die an dem Austausch teil nahmen! :D

Helo!

Diolch am amser bendigedig yn yr Almaen. Rydw i hefyd eisiau diolch i'r athrawon a pawb wnaeth cymryd rhan yn y gyfnewid! :D

Hello!

Thank you for a wonderful time in Germany. I would also like to say thank you to the teachers and everyone who took park in the exchange programme! :D

Beth xxx

Gestren, reisten wir zurück nach Wales nachdem Sie einen unvergesslichen Tag in Deutschland.Die Reise war sehr lang, aber lustig! Ich möchte danken mein Austauschpartner Antonia und ihrer Familie für den freundlichen Empfang in ihre schöne Hause und für die Behandlung mir wie ein Mitglied ihrer Familie,Ich verfehle ihnen sehr viel wie werde ich allen aus Deutschland vermissen.Ich werde hoffentlich bald wieder meinem Partner sehen. Dankeschön für eine wunderbare Woche!

Ddoe, wnaethon ni deithio yn nol i Gymru ar ol gael diwrnod ardderchog yn yr Almaen. Roedd y daeth yn hir iawn ond yn ddoniol! Fe hoffwn i ddiolch fy mhartner Antonia a'i theulu ar gyfer fy nghroeso i i fewn yw thy hyfryd ac am drin fi fel aelod o'i deulu, byddaf yn ei cholli nhw yn fawr fel y byddaf yn colli pawb o'r Almaen. Rwy'n gobeithio byddaf yn weld fy nhartner eto cyn bo hir. Diolch am wythnos hyfryd!!

Yesterday, we travelled back to Wales after having an amazing day in Germany. The journey was very long but funny! I would like to thank my exchange partner Antonia and her family for welcoming me into their lovely home and for treating me like a member of their family, i will miss them very much as i will miss everyone from Germany. I will hopefully see my partner again soon. Thankyou for a lovely week!!

19.6.12

Today i went to school with my partner. I was very suprised on how different our school is to theirs. It was very fun, as we watched tv all day. Then I went to buy gifts for my family, then come back and pack. I really don't want to go, i want to move here! The weather, the people, the things to do, everything here is so nice. My favourite part was either dancing in the fountains in the Holiday Park, or playing football in Worms with my partners friends. I would like to thank the family for a very warm welcome and being so nice and helpful ever since i got here. Fortunately my German is coming on holiday to Wales in Easter, so it is not the last time i'lll see him, but i will miss him, his family, and all of the Germans very much. Good Bye.

Heddiw es i'r ysgol gyda fy mhartner. Cefais i fy synnu ar faint mor gwahanol ein hysgolni i un nhw. Roedd yn hwyl, oherwydd fe wnes i wylio teledu trwy'r dydd. Wedyn es i brynu anrhegion ar gyfer fy nheulu, yna dod yn ôl a phacio. Dwi ddim eisiau mynd, rydw i eisiau symud yma! Mae'r tywydd, y bobl, y pethau i'w gwneud, mae popeth yma mor braf. Fy hoff ran oedd naill ai dawnsio yn y dwr yn y Parc Gwyliau, neu chwarae pêl-droed yn Worms gyda fy ffrindiau fy mhartner. Hoffwn ddiolch i'r teulu am croeso cynnes iawn a bod mor neis ac yn garedig ers i mi ddod yma. Yn ffodus mae fy Almaenwr yn dod ar wyliau i Gymru yn y Pasg, felly nid dyma'r tro olaf byddaf yn ei weld, ond byddaf i yn gweld eisau fe, ei deulu, a phob un o'r Almaenwyr yn fawr iawn. Hwyl Fawr.

Heute ging ich mit meinem Partner in die Schule.Ich war sehr überrascht wie unterschiedlich unsere Schulen sind.Es war sehr spaßig,dass wir den ganzen Tag nur TV gesehen haben.Dann ging ich um Geschenke für meine familie zu kaufen,dann ging ich zurück und packte meine Sachen.Ich will wirklich nicht gehen,ich würde sogar hierher ziehen!Das Wetter,die Leute,die Sachen die man tut,alles ist hier cool.Das was mir am meisten Spaß gemacht hat,war mit meinen Freunden in den Wasserfontänen im Holidaypark zu tanzen,oder mit meinem partner in Worms in seinem Team Fußball zu spielen.Ich möchte mich bei meines Partners Familie für dafür danken,dass sie mich mit offennen Armen empfangen haben und sie sehr nett waren und immer hilfsbereit als ich kam.Vielleicht kommt mein partner in den Osterferien zu mir nach Wales,also ist es nicht das letzte mal dass ich ihn sehe,aber ich werde ihn trotzdem vermissen,seine Familie und alle Deutschen.Auf Wiedersehen.


Y Blog Olaf :(

Hallo!
Heute haben wir verbrachten den Tag in der Schule mit unseren Tauschpartner, und es war sehr interessant! Ich habe in Religion, Musik und Englisch film gesehen und ich habe in Französisch und Deutsch, mit meine freunden gesprochen. Die Schule ist ganz anders als Bro Morgannwg zum Beispiel die Lehrer sind nicht streng.  Diese Woche war fantastisch und ich weiß nicht verlassen wollen! Ich werde sie vermissen Nina und ihre Familie: (  Aber es wird schön sein, meine Familie wieder zu sehen! Tschüß Grünstadt :(  

Helo!
Heddiw aethon ni gydag ein partneriaid i'r ysgol ac roedd hyn yn diddorol iawn! Yn Addysg Grefyddol, Cerddoriaeth a Saesneg gwylion ni ffilms ac yna yn Ffrangeg ac Almaeneg siaradon ni gydag ein ffrindiau! Mae'r ysgol yn hollol wahanol i Bro Morgannwg er enghraifft mae'r athrawon yn llai llym o lawer ac mae'r plant yn gweiddi dros ei gilydd a dydyn nhw ddim yn mynd mewn i lawer o drwbl! Mae'r wythnos diwethaf wedi bod yn anhygoel a dydw i ddim eisiau gadael! Byddaf yn colli Nina a'u theulu yn fawr oherwydd mae nhw wedi bod yn garedig iawn i mi! Ond ar y llaw arall bydd yn neis weld fy nheulu eto!! Hwyl Grünstadt :(  

Hello!
Today was our last day in Germany and we spent it with our partners in their school which was very interesting! In Religious Education, Music and English we watched films and then in French and German we talked with our friends! The school is very different to Bro Morgannwg for example the teachers are less strict and the pupils shout over each other and they don't get into much trouble! The past week has been phenomenal  and I don't want to leave! I will miss Nina and her family a lot as they have been very kind and welcoming all week! But on the other hand it will be nice to see my family again! Goodbye Grünstadt :(  


Hwyl Fawr am y tro olaf!
Bets
xxxxxxxxxx

:) :(

Today we spent a day in the life of a German student. Their school is very very differant to ours, we watched films in most lessons and were aloud to talk most of the time. I have made some great friends here that i will really miss :( My parents must be proud of me making my bed and cleaning away without anyone asking me ;P ahaha, we have a buffet later and then we will starts our journey back to wet old Wales. At least we get some extra shopping time on the ferry to spend our last pennies:L Hope to see everyone in the future, and that Nina comes back to Wales for a holiday! Im sad to leave everyone behind but im glad that I will soon be sleeping in my own bed! I hope I dont carelessly leave any of my belongings behind, as my mum will most probably lock me up forever ;) love you everyone!

Heute waren wir mit den deutschen Schüler in der Schule. Die Schule ist sehr anders wie unsere  wir haben in den meiste Fächer Filme geschaut und wir durften die meiste Zeit reden. Ich habe hier ein paar tolle Freunde gefunden, die ich sehr vermissen werde :( Meine Eltern können stolz auf mich sein, ich habe mein Bett gemacht und alles sauber gehalten,ohne dass es mir jemand gesagt hat ;P ahaha, wir haben ein Buffett später und dann werde wir unsere Reise ins alte kalte Wales beginnen. Ich hoffe, dass ich alle in der Zukunft sehen werde und, dass Nina in den Ferien nach Wales kommt! Ich bin traurig,dass ich alle verlassen muss, aber ich freue mich bald wieder in meinen alten Bett zu schlafen! Ich hoffe ich vergesse nichts, sonst wird meine Mutter böse ;)
Lieb euch alle!

Heddiw, roedd diwrnod yn bywyd plant ysgol yn yr Almaen. Mae´r ysgol yn gwahanol iawn iawn i YGBM, gwylion ni ffilmiau mewn rhan fwyaf or wersi ac roedd hawl iddyn ni siarad. Rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau arbennig fan hyn ac fyddaf yn colli nwh not yng Nghymru :( Fydd mam a dad yn falch iawn fy mod i wedi bod yn tacluso fy ngwely a glanhau heb i unrhywun gofyn i mi ;P ahaha, mae buffet ar ol ac wedyn fyddaf yn dechrau teithio nol i Cymru fach wylb. O leiaf gallwn ni gwario ein ceiniogau olaf ar y ferri. Rwyn gobeithio i weld pawb yn y dyfodol, ac gobeithio fydd Nina yn dod nol i cale gwyliau yng Nghymru! Rwyn trist i gadael pawb fan hyn ond rwyn falch cael cysgu yng ngwely fy hyn yn fuan! Gobeithio fyddaf i ddim yn gadael unrhyw eiddo fan hyn, neu fydd mam yn wyllt ;)
caru chi pawb!

-y blog olaf-
DANKE!!!!
Tschüß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nance xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Today I am writing my last blog in Germany :(. Today we went to Selinas school and saw how diffrent it was to are school. Harriet Sion Will and I went to see the year five chidren and got asked many questions and they were shocked by some of the answear like that we didn't wear makeup or nailvarnish and that we had to wear a certain type of shoe! The lessons were good because we watched films in most and then got to see what school life is like in Germany, and it is certanly something! Afterwards we went home and ate some dinner and then went straight out to the town to meet up with Betsan and Nina. When we were there we went shopping and had Spaggeti ice which was amazing. We also saw Mo,Guili,Henry, Rhys, Jordan and Jordans partner. This evening we will go for a dinner with all of the families and say farwell. I would like to thank Selina and her family for letting me stay at there home and for everything also I would like to thank the German and Welsh teachers for organising the trip and to everyone on the exchange who have made this such an amazing experience! xxx


Heute ich schriben meine letze blog in Deutschland :(. Ich möchte Selina und ihre Familie für Vermietung ich es an zu Hause bleiben und für alles, auch ich danken die deutschen und walisisch Lehrer für die Organisation der Reise  und an alle an der Börse, die dieses so eine tolle Erfahrung gemacht haben, bedanken! xxx


Heddiw rydw i yn ysgrifennu fy mlog olaf yn yr Almaen :( . Heddiw fe es i i ysgol Selina ac gweld sut mae'r ysgolion yn wahanol.Roedd Harriet, Sion, Will a fi wedi mynd i weld plant blwyddyn pump ac yn cael ein holi gennynt roeddent wedi siomi gan rhai o'r atebion fel nad ydym yn gwisgo colur na paent ewinedd ac fod rhiad i ni gwisgo esgidiau o fath arbennig! Roedd y gwersi yn dda oherwydd roeddem yn gwylio ffilmiau mewn rhan fwyaf  ohonynt ac roeddem yn cael gweld beth oedd bywyd ysgol fel yn yr Almaen ac mae o'n rhywbeth! Ar ol hynnu aethom ni i'r dref i cwrdd a Betsan a Nina pan y roedden ni yna aethon i siopa a bwyta sbageti ice roedd hyn yn arbennig! Hefyd welon ni Mo,Guili, Henry, Rhys, Jordan a'i phartner. Heno byydaf yn mynd i cael te gyda'r teulu  gyd ac yn gweud farwel. Hoffwn diolch i Selina a'i teulu am gadael i mi aros yn ei dy ac am bopeth hefyd hoffwn diolch i'r athrawon Almaeneg a Cymraeg am drefni'r taith yma ac hefyd i pawb ar y cyfnewid a wnaeth gwneud hyn yn profiad anghofiadwy! xxx


Thank you
Danke
DiolchMali xxxxxxxxx
Heute was sehr interessant! Wir haben die Filme in Religion, Musik und Englisch gesehen. Es hat spaß gemacht :D  Auch, in Französisch haben wir ein Spiel gespielt.
Es ist sehr traurig, dass wir heute gehen mussen D: Es war fantastisch! In fünf Stunden werde ich nach Wales fahren :(

Roedd heddiw yn ddiddorol iawn! Gwylion ni ffilm mewn Add Gref, Cerddoriaeth a Saesneg. Roedd yn hwyl ond yn ddiflas ar ol amser. Yn ogystal, chwaraeon ni gem mewn Ffrangeg.
Mae'n drist iawn fod rhaid i ni adael heddiw ond rydw i wedi cael amser bendigedig! :(  Mewn pump awr fe fyddwn ni yn teithio nol i Gymru :(

Today was very interesting! We watched a film in R:E, Music and English. It was fun :D Their school is very different to ours. Also, in French we played a game.
It is very sad that we have to leave tomorrow but I have had a fantastic time! In five hours I will be traveling back to Wales :(
Hello everyone! I am writing my last blog! I am very sad to be leaving but I'm looking forward to be seeing everyone tomorrow! Today we went to Leininger-Gymnasium (the German school) to have lessons. I couldn't belive how different it was to our school! The amount of freedom the German pupils had was incredible! If we had that much freedom the teachers will kill us! The teachers were good aswell! I would like to thank a few people aswell. Thank you to Mark the bus driver for driving us home! Thank you to the teachers for an amazing trip, and a BIG thank you to Elias' family for allowing me into their lives for a week and I couldn't thank them enough for all they have done for me! I would also like to say as my last thing on the blog I hope Ukraine beat England tonight! I hope they do the Ukrainian people proud aswell as the Welsh people happy! I will leave you with this song as a goodbye as we played it on the bus! http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

Helo pawb! Dwi'n ysgrifennu fy mlog olaf! Dwi'n drist iawn fy mod yn gadael ond methu aros i weld pawb nol adref! Heddiw roeddent wedi mynd i Leininger-Gymnasium (ysgol yr Almaenwyr) i gael gwersi. Roeddwn i methu credu y wahaniaeth rhwng ein hysgol ni a'i hysgol nhw! Roedd y nifer o ryddhad roeddent yn cael yn angredadwy! Oes roedd ein hysgol ni yn cael y nifer yna o ryddhad bydd yr athrawon yn lladd ni! Roedd yr athrawon yn dda hefyd! Byddai yn hoffi ddiolch gwpl o bobl hefyd. Diolch i Mark y gyrrwr bws am dreifio ni nol adref! Diolch i'r athrawon am drefnu drip byth gofiadwy, a diolch MAWR i deulu Elias am edrych ar ol fi dros y diwrnodau diwethaf a i adael i mi mewn i'w bywydau a dwi methu diolch nhw digon! A byddai'n hoffi dweud fel peth olaf fi ar y blog, gobeithio mae Ukraine yn curo Lloegr! Dwi'n gobeithio bydden nhw'n neud pobl Ukraine yn prowd ac yn neud i'r Gymro fod yn hapus! Byddai'n gadael y can yma fel hwyl fawr oherwydd roeddent yn chwarae fo ar y bws! http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

Hallo an alle! Ich schreibe meinen letzten Blog! Ich bin sehr traurig, dass wir abreisen, aber ich freue mich morgen schon alle wieder zu sehen! Heute waren wir im Leininger-Gymnasium (die Deutsche Schule), um Unterricht zu haben. Ich konnte nicht glauben, wie anders es an unserer Schule ist! Die Freiheit, die die deutschen Schüler hatten war unglaublich! Wenn wir so viel Freiheit hätten,würden die Lehrer uns töten! Die Lehrer waren gut! Ich möchte auch ein paar Leuten danken. Wir danken dem Busfahrer Mark, der uns nach hause fährt! Vielen Dank an die Lehrer für eine erstaunliche Reise, und ein großes Dankeschön an Elias' Familie dafür, dass ich in ihr für eine Woche leben durfte, und ich konnte ihnen nicht genug danken für alles, was sie für mich getan haben! Ich möchte auch sagen, wie in meinem letzten Blogeintrag, dass die Ukraine England besiegt! Ich hoffe, dass die Ukrainer genauso glücklich über den erhofften Sieg sein werden wie die Waliser! Ich will euch mit diesem Lied als Abschiedsgeschenk hinterlassen, dass bei uns im Bus gespielt wurde: http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

Yn ddweud hwyl fawr wrth Yr Almaen, ac Helo i Gymru:D


Heute war sehr interessant in der Schule! Der hatte keine korrekte Lektionen, wir badminton in Sport gespielt und wir film zuschauen in den anderen Lektionen! 


Roedd heddi yn diddorol iawn yn yr ysgol! Roedd y ddisgyblion yn gwneud unrhywbeth roedden eisiau yn rhai o'r wersi, ac mewn rhai eraill yr oedden yn gwilio filmiau! Yn addysg gorfforol yr roeddwn yn chwarae badminton, ac yn ar ail gwers roedden ni (Mal, Will, Sion J ac fi) yn siarad gyda'r plant blwyddyn 5, yr oedden wedi gofyn cwesitiyna.. uhh.. wahanol iawn! Cyn y buffet heno efallai y bwddwn yn mynd Golffio Mini yn ddibynnu ar y tywydd! Rydw i ddal angen pacioD:   
Rwy'n casau pacio!!!! Hwyl fawr pobl, ac byddwn yn gweld pawb yng Nghymru yfori:DToday was very interesting! The pupils were aloud to do mostly what they wanted, for example at the start of  one of the lessons, a girl started to straiten her hair by the classroom door, and when the teacher came in he started to laugh! It was funny but I can't imagine anybody doing that in our school!!! We had double p.e in the morning, where we played badminton, but the second lesson i was chosen to speak with the year 5 pupils (age 10-12), they asked many questions and we answered them (Mali, Will, Sion J and I), it was quiete fun! This evening we might go to play Mini Golff, depending on the weather! Unfortunatly i still have not packed, so I will need to do that before going anywhere!! Anwhoo, I shall see everybody at home tomorrow, and everybody here in Germany later on:D:D Babyeee<3


Tschüs<3


***************
CYMRU
YR ALMAEN
***************
Hallo! Heute war sehr gut. Ich habe die Schule besucht. Wir waren im Unterricht mit unserem Austauschpartner! In Latein habe ich gegessen!!! Es war lustig. Jetzt gehen wir nach Grünstadt.Wir sehen uns alle bald!

Helo! Heddiw aethom ni i'r ysgol efo ein partneriaid. Cefais i dau wers Add Gorff, lle chwaraeon ni fadminton, yna Add Gref lle gwylion ni ffilm ac yna Latin lle gwylion ni ffilm arall. Roedd Latin yn hwyl oherwydd roedd athrawes newydd felly roedden ni'n gallu bwyta, siarad a chwarae cerddoriaeth oddi ar ein ffonau! Roedd yn anhygoel. Rydyn ni nawr yn mynd i Grünstadt, ac yna i'r bwffe. Gobeithio rydw i wedi cofio pacio popeth oherwydd fel arfer rydw i'n gadael rhywbeth :L

Hello! Today we went to school with our exchange partners. I had double p.e lesson, where we played badminton, then religion where we watched a film, and then Latin, where we watched another film. In Latin it was very funny because there was a new teacher and we could eat, talk and play music from our phones! It was an amazing experience to be able to do this in class! Now we are going to Grünstadt, and then we are going to the buffet. Hopefully I have packed everything because knowing me I will leave something behind :L See you all soon!

Beth xxx

Hallo Leute!!!

 Today was our last day :'( We went to the school (Leininger Gymnasium) which was intresting. I really liked the school. I enjoyed the lessons very much. The teachers were very kind, also :) After school I started packing :( Tonight will be the leaving buffet and the start of the long journey back to Wales :(  I will miss Laura and her family so much and her two persian cats,also. :(

Heute war unser letzter Tag :'( Wir waren in der Schule (Leininger Gymnasium) was interessant war. I mag die Schule. Ich mag auch die Stunden, welche die Schüler hatten. Die Lehrer waren auch sehr nett. Nach der Schule habe ich mit dem Packen angefangen :( Heute Abend gehen wir in die Schule für das Abschiedsbuffet. Danach werden wir nach Wales zurückfahren. :( Ich werde Laura und ihre zwei Perserkatzen sehr vermissen :(

I would like to also say a big thankyou to the teachers for giving us this wonderful opportunity, Laura's family and the best bus driver ever-Mark.Ciao (am y tro olaf)

Alys
xx

18.6.12

Hallo Klasse 9

Hallo Leute!
Falch eich bod wedi cael diwrnod da'n cerdded yn y winllan. Mae'n amlwg fod y tywydd dipyn gwell yn Grünstadt na Chymru! Joiwch yn yr ysgol yfory - fe welwch fod Bro Morgannwg yn hollol wahanol ...
Fe fydd na ddagrau mawr nos yfory ar ôl i chi gael wythnos mor dda gyda'ch partneriaid a'ch teuluoedd cyfnewid. Gobeithio y cewch chi siwrne dda ar y ffordd nôl. Cofiwch bacio'ch HOLL stwff yn ofalus cyn gadael! Mae rhywun yn gadael rhywbeth ar ôl bob blwyddyn ... pwy fydd y sledj eleni, tybed?!
Gute Nacht!
good evening/night
noswaith da
guten nachten

hello!  We have had a very good day and only now have I had time to write my blog:) We went to herr Siebert's vineyard. It was incredible to see so many grape vines!  We tasted some grape juice that was very tasty! We walked for an hour there and an hour back which was very tiring. I then went with Julia, lena and harriet to the public swimming pool which was an outside one. It was very cold but very fun! We had to get back to the house very quickly as we did not have much time untill the disco. Luckily, we were only fashionably late!!  ever since we got back from the disco Julia's family and I have been playing Jenga and "würfelbrett" We have had a great night! unfortunately it is our last night together:( it is very sad! But i hope to come again sometime soon!

Helo! Rydyn ni wedi cael diwrnod arbennig o dda a dim ond nawr mae gen i amser i ysgrifennu fy mlog. Heddiw wnaethom ni fynd i vineyard Herr siebert. Roedd yn anhygoel gweld gymaint o grawnwin! Wnaethom blasu sudd grawnwin a roedd yn flasus iawn! Cerddais awr yna ac awr yn ol. Roedd y daith yn flinderus iawn. Ar ol hynny roeddwn i, julia lena a harriet wedi mynd i bwll nofio. Roedd  dwr yn oer ond roedd yn hwyl iawn. Roedd rhaid iddyn ni i fynd yn gloi yn nol ir ty oherwydd doedd braidd dim o amser cyn ir ddisco i ddechrau ond roeddwn ni yn hwyr yn fashiynol. Ers hynny rydw i, ar teulu wedi bod yn chwarae jenga a ""würfelbrett" Rydw i wedi cael noson hyfryd ond yn  anffodus, dyma fy noson olaf gyda Julia:( Mae'n drist iawn! ond hoffwn i ddod i weld hi eto rhyw bryd yn y dyfodol! 


guten nachten! heute war fantastisch! Bin ich in die weinberge  Herr siebert gegangen. es war unglablich! ich habe traubensaft getrunken. Es war sehr lecker! ich für eine uhr gegehen. Es war müde! ich mit Julia, Lena und harriet geschwommen in der schwimmbad aber wir spät für de disco. ich mit meine familie austausch jenga und "würfelbrett" gespeile. Es war sehr spaßig und lustig. Es war meine letze nacht mit Julia. Das is sehr  traurig:( 


p.s im sorry if it is not very good but i am very tired and i cant see very well in the dark to write:)
p.s rwyn flin os mae'r blog ddim yn dda iawn ond dwi mor flinedig a dwi ddim yn gallu gweld mor dda i ysgrifennu yn y ddiuwch.
p.s es tut mir leid die blog is nicht so gut aber ich müde und ich can nicht sehen und schrieben in der dunkel.

long one for you...

hello dear friends,
ive got to be quick and only do this in english because my germans mum needs the computer...
well today was a long tiring day to be honust!
we started the day with a long walk which was not good in this hot weather!
when we arrived at mr sieberts wine place we had some grape juice which was really nice:)
we then had a disco if you can call it a disco?:L
after that we went to this ice creeam place to watch the football and eat some ice cream,
a few of us walked down to the slush place and the man gave me a slush for free because im from wales woooooh!
My best day ahas got to be yesterday at the theme park as i went on all the fast rides,which was reallly cool then going to the soccer park and played football.,although i enjoyed the reptilium because i held a snake and a spider!
i have made such good freinds and become so much closer to peeps from y bro too!
ooohh and the other night we went to the wine festival and that was hillarious because the people there thought i was 18 and thought that it was sosososoosos funny we were from wales,and me celyn and kati danced with people on a stag doo,which was sehr lustig!
tomporrow is our last day which is upsetting because i dont want to levae we go to the the lessons which should be intresting to say the least..
not really looking forward to the long journey back to wales and back to the rain but vant wait to see my family and freinds and my penguin zoe who i have left behind in wales..
this whole expierience has been fantastic and i would like to thank all the teachers who made it possiböle!
Also a HUGE thanks to my german family who have been so nice and made me feel at home
ja thats about it made it long for you mum and dad,much love livooooooooooooo
peace guys love you all<3
ps happy birthday to moritz katis brother who is 11 tomorrow!
Today i visited Mr Siebert's Vineyard. We had a tour of his vineyard, house and wine cellar. It was the most exciting of trips, and very interesting. After we went to the soccerpark to play beach  football with lots of people, which was so much fun. Then was the disco, which was pretty good. Then we went straight to the Ice Cream Cafe to watch Spain v Croatia.

Heddiw fe aethon ni i winllan Mr Siebert. Fe ymwelon ni a'r winllan, ei dy a'r seler gwin. Nid oedd y trip yn un ofnadwy o gyfforus, ond oedd hefyd yn ddiddrorl ar yr un pryd. Wedyn aethon ni i'r soccerpark i chwarae pel droed yn y tywod gyda llawer o bobl, a oedd yn hwyl iawn. Wedyn aethon ni i'r disco, a oedd yn eithaf da. Aethon ni syth wedyn i'r Cafe Hufen Ia i wylio Sbaen v Croatia.

Heute besuchte ich Herr Sieberts Weingut.Wir hatten eine Führung durch sein Weingut,sein Haus und seinem Weinkeller. Es war der beste Ausflug, gleichzeitig auch interessant. Danach gingen wir in den Soccer Park um mit vielen Leuten Beach Football zu spielen,es hat sehr viel Spaß gemacht.Dann war Disco,das war sehr schön.Anschließend wechselten wir das Haus zum Eiscafe um das Spiel Spanien gegen Kroatien zu schauen.
Good day,
                 today we went to Mr Siebert's vineyard. It was pretty big. We saw the machinery and drank some grape juice. After this Felix and I played Soccergolf in Dirmstein. It was interesting and lots of fun. Then we went to the disco. The disco was very fun. Tomorrow I will go to Felix's classes. Tonight is our last night in Germany! Gute Nacht!

Helo,
         Heddiw aethon ni i winllan Mr Siebert. Roedd yn eithaf mawr. Gwelon ni yr mecanwaith ac yfon ni sudd grawnwin. Ar ol hwn wnaeth Felix a fi mynd i Dirmstein n i chwarae Soccergolf. Roedd yn diddorol ac yn llawer o hwyl. Wedyn aethon ni i'r Disco. Roedd yr disco yn hwyl. Yfory byddaf yn mynd i ddosbarthiadau Felix. Yr nos yma yw ein nos olaf yn yr Almaen. Nos dda. c

Guten tag,
                Heute waren wir in Mr.Sieberts Weinbergen. Es war ziemlich groß.Wir haben die Maschinen gesehen und haben Traubensaft getrunken.Danach habe ich mit Felix in Dirmstein Soccergolf gespielt. Es war interessant und hat viel Spaß gemacht. Danach gingen wir in die Disco.Es war wirklich lustig. Morgen gehe ich mit Felix in den Unterricht. Heute ist unsere letzte Nacht in Deutschland! Gute Nacht!
Heute bin ich in die weinberge gegangen, es war ok. Der Traubensaft und das Brot war lecker. Nachdem wir zurück auf der Schule angekommen waren sind Antonia und ich shoppen gegangen und dann haben wir uns mit Morgan und Veronika getroffen und sind auf dem Eiswoog mit dem Boot gefahren, es war sehr lustig. Dann sind wir zur Disco gegangen, es war gut und wir haben viele Bilder gemacht. Heute war sehr beschäftigt, aber ich genoss es.

Heddiw, aethon ni i'r gwinllen, roedd e'n iawn. Roedd y sudd granwyn a'r bara yn flasus. Ar ol cyrraedd nol yn yr ysgol, es i ac Antonia shoppa ac yna cwrdd lan a Morgan a Veronika er mwyn teithio ar cwch o gwmpas llyn, roedd e'n ddoniol iawn. Yna aethon ni i'r disco,roedd e'n dda ac cafon ni llawer o lluniau. Roedd heddi'n brysur iawn ond fe wnes i ei fwynhau.

Today we went to the vineyard, it was ok. The grape juice and bread was delicious. After arriving back at the school Antonia and I went shopping and then met up with Morgan and Veronika to go on a boat on a lake, it was very funny. We then went to the disco, it was good and we had lots of picture. Today was very busy but I enjoyed.

Die Weinberg

Heute, habe ich Weinberg Herr Siebert besuchen. Erste, habe ich die Wanderung gegangen. Es war lange! Nächste, habe ich ein glas Traubensaft getrunken und das war toll, und ich habe eine Flasche Rotwein gekauft. Danach, habe ich die Vollernter gesehen und das war ziemlich interessant. Nach der Weinberg habe ich Waffel gegessen und das war lecker! Dann, bin ich die Disco gefahren und das war sehr toll! Ich habe die Robot getanzt und das war Spaß. Ich sehen die Fußballspiele jetzt und das ist spannend!

Heddiw, fe wnes i ymweld awinllan Mr Siebert. Yn gyntaf, fe wnaethon ni cerdded trwy'r winllan. Roedd o'n daith hir! Wedyn, fe wnes i flasu bach o'r sudd grawnwin ac roedd hynny'n wych, ac fe wnes i brynnu fotel o win goch. Ar ôl hynny, fe wnes i weld yr peiriant casglu grawnwin ac roedd hynny'n weddol ddiddorol. Ar ôl y winllan cefais wafflau ac roedd hynny'n flasus! Wedyn, fe es i mynd i'r disco ac roedd hynny'n dda iawn! Fe wnes i ddawnsio'r robot ac roedd hynny'n hwyl. Dwi'n gwylio'r gêm pêl-droed nawr ac mae'n gyffrous!

Today, I visited Mr Siebert's vineyard. First, we walked through the vineyards. It was a long walk! Next, we tried the grape juice and that was great, and I bought a bottle of red wine. After that I saw the grape collecter and that was quite interesting. After the vineyard I had waffles for food and that was delicious! Then, we went to the disco and that was very good! I danced the robot and that was fun. I'm watching the fotball match now and it's exciting!
Heute wir in der weinberg gegangen mit herr Siebert. Es war sehr heiß, und die Wanderung war sehr lange, aber der Traubensaft schmekt sehr gut. Wir brezel essen und wir ein PowerPoint über der Vollernter sehen. Nach kommen zu Charlottes haus, wir zu ein Disko gehen. Der Disko war ziemlich langwielig, aber es war gut meine Freunde zu sehen :) Nach der Disko, ich habe ein McFlurry gegessen, es schmekt sehr gut!
Heddiw aethon ni am daith cerdded yn y winllan gyda Mr. Siebert. Roedd hi'n boeth iawn ac roedd y dro yn hir, ond roedd y sudd grawnwin yn flasus iawn. Bwyton ni fara tra roedden ni yn yfed y sudd, ac gwelon ni sioe PowerPoint am sut mae'r sudd yn cael ei wneud. Ar ol cyrraedd yn ol i dy Charlotte, aethon ni i ddisgo. Roedd y ddisgo yn eithaf diflas ond roedd hi'n neis cael gweld pawb :)
Ar ol y disgo cefais i McFlurry, roedd hynny'n flasus iawn!

Today we went on a tour of the vinyard with Mr. Siebert. It was very hot and we had to walk for a very long time, but the grape juice was very tasty. We ate bread and we smelt some wine, then we watched a powerpoint show about how the wine was made. After arriving back at Charlotte's house we went to the disco. The disco was quite boring, but it was nice to see everybody :) After the disco I had a McFlurry, which was very tasty :)
Hello everyone! Today was OK. We visited the vineyaed owned by Mr.Siebert. He told us a lot of things about the vineyard. It was very interesting! We then tried his juice which was very nice! After that I went to Soccerpark with Elias in Dermstein. It was very funny as we played football together with some other exchange students. We played Wales v Germany! After that we went to the disco. It was OK! The bad thing about this was I was bleeding from my toe as I was doing the long jump while walking. My shoe sliped off! Am I a fool for doing this? Yes. Am I ever going to do it again? No! Will my mum kill me for doing this? Most probably! At the moment me and Elias are watching Spain v Croatia. It is 0-0 at the moment! It is a shame I am coming home tomorrow! But I'm looking forward to seeing everyone at home!

Helo pawb! Roedd heddiw yn iawn. Roedden ni wedi ymweld a winllan a oedd yn berchen ar Mr.Siebert. Roedd e'n dweud llawer o bethau i ni am y winllan. Roedd e'n diddorol iawn! Wedyn fe wnaethon ni drio ei sudd o. Roedd e'n neis iawn! Ar ol hynny fe wnes i fynd i Soccerpark gyda Elias yn Dermstein. Roedd e'n doniol iawn achos roeddent yn chwarae pel-droed gyda mwy o blant o'r gyfnewid. Roeddent yn chwarae Cymru v Yr Almaen! Ar ol hynny fe wnaethon ni fynd i'r disco. Roedd e'n iawn! Yr unig peth drwg oedd pan roeddwn yn neud y naid hir roedd fy bys troed yn gwaedu pan roeddwn yn cerdded lan i'r tywod i wneud naid! Roedd fy esgid wedi slipio bant! Oeddwn i'n ffwl yn neud hyn? Oeddwn! Byddai'n neud e eto? Na! Bydd fy mam yn lladd fi? Mwy na thebyg! Ar y foment dwi'n gwylio Sbaen v Croatia. Mae o'n 0-0 ar y foment! Mae o'n siom fawr fy mod i'n dod adref yfory! Ond dwi'n edrych ymlaen i weld pawb adref!

Hallo an alle! Heute war OK. Wir besuchten das Weingut von Mr.Siebert. Er erzählte uns eine Menge über den Weinberg. Es war sehr interessant! Wir haben dann einen Saft versucht. Das war sehr schön! Danach ging ich in den Soccerpark mit Elias in Dermstein. Es war sehr lustig, als wir zusammen mit anderen Austauschschülern Fußball gespielt haben. Wir spielten Wales vs. Deutschland! Danach gingen wir in die Disco. Es war OK! Das Schlimme an dieser war, dass ich an meinem Zeh blutete,als ich abspringen wollte. Mein Schuh fiehl ab.War ich ein Narr, als ich das tat? Werde ich es wieder tun? Wird meine Mutter mich töten, weil ich dass getan habe?Sehr wahrscheinlich! Im Moment schaue ich Kroatien vs. Spanien (0:0) mit Elias. Es ist Schade, dass ich morgen wieder nach hause fahren werde. Aber ich freue mich darauf zuhause jeden wiederzusehen!
Heloooooooo Leute!!!Today we went to the vineyard which was.... ummmm.... ok. The walk was very hard because the weather was extremely hot. Mr Siebert was very nice and talked about the vineyard and how he makes his wine. In the evening was the disco!!! ;) It was fun. Tomorrow we will leave and I refuse to pack my suitcase! I hope to see Laura in the near future.

Heute waren wir in einem Weinberg, was ähm... ok war. Das Laufen war sehr anstrengend weil das Wetter sehr heiß war. Herr Siebert war sehr nett und hat viel über die Weinberge erzählt und wie er Wein macht. Am Abend hatten wir eine "Disco" in der Schule!! ;) Es hat Spaß gemacht. Morgen werden wir wieder fahren und ich weigere mich meinen Koffer zu packen! Ich hoffe Laura bald mal wieder zu sehen.
Aethon ni i'r winllan, heddiw. Roedd y winllan yn iawn ond roedd y taith cerdded yn ofnadwy o annodd gan fod y tywydd mor boeth. Ar y llaw arall, roedd Mr Siebert yn cardeig ac yn diddorol iawn... Fe es i, i'r disgo yn y prynhawn! Cefais llawer hwyl. Fe wnes i cwrdd a llawer o'r Almaenwyr. Yn anffodus, diwrnod olaf yw hi yfori. Rydw i eisiau cruo!!!!
Ciao xxxxx
Alys!
Heddiw, es i i'r winllan Herr Siebert. Cerddais i rownd y winllan, trwy y seler a blasu sudd granwyn. Wedyn, es i i Soccerpark i chwarae pel droed a volleyball. Roedd o'n doniol ond brifais i fy troed. Wedyn, aeth i i'r disco. Doedd o ddim yn disco oherwydd dim ond siarad tu fas oeddwn i. Pel droed nawr. Spanien-Kroetian. Cartref yfory

Today, i visited Herr Sieberts vineyard. We walked around the vineyard, cellar and tasted some grape juice. Then, i went to Soccerpark. It was funny, but i hurt my toe. Then i went to the disco, that wasn't a disco as everyone stood outside talking. Now for the football, Spain-Croatia. Home tomorrow.Heute, ich habe weingard mit Herr Siebert gegangen. Denn habe ich Traubenschaft getrinken. Es war sehr stilvoll. In die nachmittag habe Soccerpark gefahren. Es war lustig. Disco war nicht so gut denn alle stand draußen. Ich werde fotball sehen und hauß nacht Abend.


Hallo!

Wir haben der Weinberg besuchen heut. Es war interessant, und sehr warm! Ich habe viel wasser getrunken! In der Weinberg wir haben Wein für unsere Familien gekauft. In der Abend haben wir eine Disco! Es war gut, und die pizza war lecker. Morgens, werde wir der schule besuchen. Es wird  lustig!

Aethom ni i'r Winllan heddiw. Roedd hi'n diddorol, a boeth iawn! Rydw i wedi yfed llawer o ddwr! Yn y winllan prynom ni gwin i ein teuluoedd. Yn y prynhawn cafom ni disco! Roedd hi'n dda ac roedd y pizza yn blasus. Yfory bydden ni'n mynd i'r ysgol. Bydd hi'n ddoniol. 

We visited the vineyard today. It was interesting, and very warm! I drank lots of water! In the vineyard we bought wine for our families. In the evening we had a disco! It was good and the pizza was delicious. Tomorrow we shall go to the school. It will be fun!
Heddiw aethon ni i wynllan Mr Siebert. Roedd hi'n diddorol ond roedd rhaid i ni cerdded yn yr haul poeth. Aethon ni i i ty Mr Siebert a blasu sydd granwyn. Wedyn roedden ni yn gallu prynu gwin neu sydd i ein rhieni. Aethon ni nofio ar ol ysgol a wedyn cafon ni disgo.

Heute wir sind weingut Herr Siebert. Es war interessant aber wir habe in die sonne gegangen. Wir sind Herr Siebert haus um geschmack zu Traubensaft. Danach, wein konnten wir für unsere eltern kaufen.Wir sind nach dem schule geschwommen danach disgo gegangen.
Heddiw fe es i i'r winllan gyda pawb. Ceithant amser da yn siarad gyda Mr Siebert ar y taith cerdded hefyd ond roedd y taith yn eithaf diflas ac bach yn rhy hir am amser yna yn y bore. Ar ol cerdded aethant ni at ei dy a cael glased o sydd grawnwin a bara\ pretzel. Roedd hyn yn flasus iawn! Heno fe wnes i mynd i'r disco gyda Selina a'i ffrindiau ond nad oedd neb yn dawnsio oherwydd ei fod yn rhy boeth! Rydym yn mynd i'r ysgol yfori i cael gwersi gyda ein partneriaid ac mae'n rhaid i fi Harriet, Will a Sion siarad gyda plant blwyddyn pump. Nad ydw i eisiau mynd gertref y fori yn nol i'r glaw ac yn gadael y tywydd boeth yma ar ol!

Heute bin ich in der Weinberg mit meine Klasse. Das was gut und ich sprechen mit Herr Siebert in die Wanderung also aber es war zeimlich langweilig und et was lang für die morgen. Nach gehen wir was in Herr Sieberts haus und ich habe trauben getrunken und brot\ bretzel. Das was sehr gut! Heute Abendich mit selina Disco gegangen, oder ich nicht tansen weil was zu heiß! Ich nicht wollen nach hause gehen morgen!

Today I went to the vineyard with everyone. We all had a good time speaking to Mr Siebert on the walk but the walk was a bit boring and a little bit too long for that time in the morning. After walking we all went to his house and had a glass of grape juice and bread\pretzels. This was very tasty! This evening I went to the disco with Selina andd her ffreinds but know one was dancing because it was too hot! We are going to the school tomorrow to have lessons with our partners and me Harriet Will and Sion have to go and speak to children in year five. I don't want to go home tomorrow, back to the rain and leave the hot weather behind!

Hwyl
Tschüß
Bye

Mali x
Heute gingen wir alle in dasWeingut von Herrn Siebert in Grünstadt, und wir gingen in den Weinbergen spatziernen, es war sehr interessant. Es war heiß draußen und es war schön als wir nach Drinnen gegangen sind, um den Traubensaft zu probieren. Herrn Seibert´s Traubensaft ist sehr lecker, wir waren nicht in der Lage, den Wein zu trinken, aber wir konnten es riechen. Nach einem Spaziergang gingen wir zurück in die Schule ich, Annika, Ffion und Anne gingen in den Zug um nach Hause zu fahren, um uns für die Disco fertig zu machen. Wir sahen auch die Lehrer im Zug. Nachdem Annika und ich fertig waren, gingen wir zu  Ffion und Anne, um gemeinsam in die Schule zu fahren . Wir fuhren wieder im Zug und sahen dir Lehrer nocheinmal ! Die Disco hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel erzählt. Es war laut und sehr heiß. Morgen ist unser letzter Tag, ich werde sehr traurig sein, wenn wir gehen.

Heddiw aethon ni gyd i winllan Mr Seibert a cherdded o gwmpas yr ardal hyfryd, roedd hi'n diddorol iawn. Roedd hi'n boeth tu fas ac roedd hi'n neis pryd aethon tu fewn am ddiod. Roedd sudd grawnwin Mr Seibert yn flasus iawn, doedd ni ddim yn gallu yfed y gwin ond roedd ni'n gallu ei aroglu. Ar ol cerdded nol i'r ysgol es fi, Annika, Ffion ac Anne ar y tren gartref i baratoi ar gyfer y disco. Gwelwn ni yr athrawon ar y tren hefyd. Ar ol gwisgo lan es fi a Annika i gwrdd a Ffion ac Anne draw ty Anne. Aethon ni ar y tren ac gwelwn ni yr athrawon eto! Roedd y disco yn llawer o hwyl a wnes i siarad llawer. Roedd hi'n swnllyd ac yn boeth iawn. Yfory bydd dydd olaf ni, rydw i'n mynd i fod yn drist iawn pan fydd ni'n adael.

Today we all went to Mr. Seibert's vineyard and we also walked around the beautiful local area, it was very interesting. It was hot outside and it was nice when we went inside for a drink. Mr. Seibert's grape juice is very tasty, we were not able to drink the wine but we could smell it. After walking back to the school me, Annika, Ffion and Anne went on the train home to prepare for the disco. We saw the teachers on the train as well. After dressing up Annika and I went to meet up with Ffion and Anne at Anne's house. We went on the train and we see the teachers again! The disco was great fun and I talked a lot. It was noisy and very hot. Tomorrow will be our last day, I'm going to be very sad when we leave.

Elin

Dydd Pump yn yr Almaen...

Heute bin ich mit  meiner Klasse ins Weingut Siebert gegangen. Ich finde das Weingut Siebert sehr interessant !!! Herr Siebert hat uns sehr viel über das Weingut erzählt. Außerdem durften wir Traubesaft probieren. Er hat sehr gut geschmeckt ;) Danach bin ich mit Nancy, Nina und Miri shoppen gegangen. Es war sehr toll! Jetzt mache ich mich mit Nina, Nancy und Miri für die Disco fertig. Ich freue mich sehr darauf.

Heddiw, aeth fi a fy nosbarth i'r Vineyard. Feindais yr Vineyard diddorol iaawn!! Dwedodd Mr Siebert llawer o bethau amdano'r Vineyard. Triodd ni sudd. Blasodd e'n gwych! Wedyn, aeth Nancy,Nina,Miri a fi sipoa....ETO! Roedd hwn yn gwych! Nawr rydw i, Nancy; Nina a Miri yn paratoi am yr disco henno :) Rydw i'n edrych ymlaen.

Today, i went with my class to the Vineyard. I found this very interesting!!  Mr Siebert told us alot of things about the Vineyard. We tried juice. It tasted amazing! Then Nancy,Miri,Nina and I went shopping... AGAIN! This was amazing! Now Nancy,Nina,Miri and I are getting ready for the disco :) Im looking forward to this :)

Tschüss!
Hwyl!
Bye! 
Heute war interessant, besuchten wir den Weinberg und ging für eine lange Zeit, die nicht in das kochende Sonne war angenehm,aber dann hatten wir etwas Traubensaft und Brot, das war sehr schön!, nach gingen wir in die soccerpark um Fußball zu spielen, das war sehr lustig, heute abend ist es die Disco.

Roedd heddiw yn ddiddorol, aethon ni i'r winllan a cerdded am amser hir ac oedd hyn ddim yn bleser yn yr haul cynnes iawn,  ond ar ol caethon ni sudd grawnwin a bara, roedd e yn neis iawn! ar ol aethon ni i'r soccerpark i chwarae pel droed, roedd e' ddoniol. heno mae'r disco,

Today was interesting , we went to the vineyard and walked for a long time and it wasn't a pleasure in the warm sun, bu after we had grape juice and bread which was nice, after we went to the soccerpark to play football, it was very funny, tonight is the disco
Heddiw, wnes i codi am 5:00am a cael bara a jam i brecwast. Es i i'r ysgol ar y bws ac wedyn cerddais efo pawb i'r vineyard. Roedden ni angen cerdded am sbel ac roedd pawb wedi blino ac yn boeth. Aethon ni nol i ty Mr Zeeben i cael blasu sydd grawnwyn a cael bara ac edrych ar lluniau o'r vineyard. Wedyn, roedden ni yn gallu prynu gwin i ein rhieni a sydd. Ar ol hynny, aethon ni nol ar y bws ac nol i'r ty i cael bwyd Sieinis a paratoi am y disgo.

Today, I woke at 5:00am and had bread and jam for breakfast. I went to the school on the bus and then walked with everyone else to the vineyard. We had to walk for ages and everyone was hot and tired. Then we went back to Mr Zeeben's house to taste the grape juice and ate bread. We also looked at pictures of the vineyard. Afterwards, we were aloud to buy wine or juice for our parents. After that, we went back home on the bus and had Chinese food and prepared for the disco.

Heute wachte ich um 5:00am uhr und hatte brot und marmelade zum fruhstuck.Ich ging zuf die schule im bus
und ging dann mit jeder andere auf dem weinberg. Gingen wir seit ewigkeiten jeder war heiß und müde. Dann gingen wir zurück zu Herr Zeeben haus um den traubensaft probieren und aßen brot. Wir haben uns auch bilder. Danach, wein konnten wir für unsere eltern kaufen. Danach, gingen wir nach hause und aß Chinesisches essen. Danach, wir bereit für die disco.
Hello! Yesterday was really fun! I went to the Holiday Park with Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd and Christoph. We went on lots of rides including G-Force which was amazing! We even got Sioned to try it. We also rode the log flumes and got soaked. And today, we walked through Mr Siebert's vineyard which was very pretty. Afterwards we went to his house and tried some Traubensaft. It was very tasty. Later we will be having a birthday party for Anna with her family and this evening we will be having a disco and pizza.

Helo! Roedd ddoe yn hwyl iawn! Fe es i fynd i'r Parc Hamdden gyda Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd a Christoph. Wnaethon ni fynd ar llawer o reidiau gan gynnwys G-Force a oedd yn wych! Wnaethon ni hyd yn oed cael Sioned i'w trio. Hefyd fe aethon ni ar y 'log flumes' a cafon ein gwlychu! Heddi, fe cerddon ni trwy wynllan Mr Siebert a oedd yn prydferth iawn. Ar ol hynny fe aethon ni i dy Mr Siebert i yfed rhai o'i Traubensaft. Roedd e'n flasus iawn. Yn nes mlaen fe fyddwn ni'n cael parti pen-blwydd ar gyfer Anna gyda'i theulu a heno bydden ni'n cael disgo a pitsa.

Hallo! Gestern war es sehr spaßig! Ich habe den Holiday Park mit Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd und Christoph besucht. Wir sind G-force gefahren, es war fantastisch! Auch, wir sind 'log flumes'. Und heute, wir sind weingut mit Herr Siebert gegangen, es war sehr schön. Nach wir besuchen sein Haus. Wir trinken Traubensaft. Es war sehr lecker! Wir haben eine Party für Anna mit Anna's familie. Und heute abend,  werden wir eine Disco und Pizza.   

mmmm.... .gwin:D (jocian, hehe)

Heute war sehr anstrengend! Wir gingen und gingen! Und dann ging!!:D wooopwooop!D:
Heute war unsere nach Weinberg Herr Siebert reise! Ich habe nicht genießen die traubesaft! Aber ich den Wein gekauft!

Roedd heddi yn ddiwrnod blinedig iawn, ond roedd ddal yn diddorol iawn i ddysgu am sut mae'r win yn cael ei creu:D Ond yn anfodus, yr unig ffordd i ddysgu hyn oedd i cerdded ac cerdded ac cerdded tipyn bach mwy eto!! 


Today was sooo exhauting, we went to Herr Sieberts vineyard and we got to taste grape juice, well i wouldn't say it was delicious... but ya know, everbody has their own opinion:D This evening we are going to the swimming pool, (yay) with Jodi and Julia, and whoever else who choses to join us:D And then later on we have the disco (yay again) to go to:) Www, muths and daddy you shall be happy because i bought you wine:D Anywhoo babyeeeee:D


Tschüssss:D

17.6.12

Hi Babe,sounds like you are having a really lush time!!!!! We are reading all of the bloggs ane laughing our headsoff!!!!! It sounds like you are all having a lush time. Just do all the things you wont be able yo do when you get home. Both Grampas loved their cards for fathers day !!!! Keep safe darling sounds like you get on well with Ninas family. I am so happy for you, enjoy every minute babe!!!! Tell Ninas mum and dad thank you from me and Dad. see you soon love Mam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Today i visited the holiday park. It was fantastic. I went on all of the big rides at least once. My favourite was G Force. Then I danced in the fountains with my friends. That was very funny. After Holiday Park Mo and Giuliano came over to watch the football match. We also had a funny time. I'm also glad that Germany beat Denmark 2-1 and progressed to the quarter-finals.

Heddiw fe wnes i ymweld a'r holiday park. Roedd e yn ffantastig. Fe es  i ar y reidiau mawr i gyd oleiaf un waith. Fy hoff reid oedd G Force. Wedyn fe wnes i ddawnsio yn y ffountains gyda fy ffrindiau. Roedd hynny mor ddoniol. Wedyn fe ddaeth Mo a Giuliano draw i ein ty i wylio'r gem. Fe gaethon ni amser da. Rydw i'n falch roedd yr Almaen wedi curo Denmark 2-1 i fynd trwy i'r rowndiau gogynderfynol.

Heute besuchte ich den Holiday Park.Es war fantastisch.Ich fuhr alle Attraktionen,die ich sehr mochte, mehr als einmal.Das beste war die G Force.Dann tanzte ich mit meinen Freunden in den Wasserfontänen.Das war sehr sehr lustig.Nach dem Holiday Park kamen Mo und Giuliano zu unserem Haus und wir schauten Fußball.Auch da hatten wir wieder viel Spaß.Ich war froh,dass Deutschland Dänemark 2.1 besiegte und ins Viertelfinale kam.

Hallo Klasse 9

Hallo aus Wales!
Wie geht's?


Rydw i wedi mwynhau darllen eich blogiau i gyd. Yn amlwg mae pawb wedi cael diwrnod da yn gwneud gwahanol weithgareddau gyda'r teuluoedd heddiw. Mae rhai ohonoch wedi bod yn ddewr iawn yn mentro at y G-Force - am beth erchyll o uchel! Dylai pawb fod wedi cael diweddglo da i'r diwrnod wrth i'r Almaen ennill 2-1 yn erbyn Denmarc. Mae'r wlad i gyd yn dathlu, siwr o fod!


Cofiwch ddarllen yn ofalus yn ofalus dros y blogiau cyn gwasgu "Publish". Cofiwch fod ansoddair yn treiglo'n feddal ar ôl YN. e.e. yn WYCH ... Hefyd mae rhai ohonoch yn treulio bach gormod o amser gyda Google Translate, dwi'n amau ... Yn olaf, cofiwch drefn y paragraffau. 1. Alm 2. Cym 3. Saes


Rwy'n sicr y cewch chi fore da yfory'n ymweld â Mr Siebert a'i winllan. Os bydd y tywydd yn braf, bydd y golygfeydd yn hyfryd. Rwy'n edrych ymlaen at weld ambell lun ...


Gute Nacht!
Miss James
Hello,
         Today I visited the holiday park in Haßloch, I enjoyed everything especially Ge Force. I even bought a t shirt. Afterwards I had a barbecue, celebrating Lukas's birthday (Matthias's oldest brother) who is now twenty.

Helo,
        roedd heddi'n diwrnod llond hwyl, ymwelais i a parc gwyliau yn Haßloch. Fy hoff reid oedd Ge Force.
Prynais crys t Ge Force hefyd. Cefais barbaciw i dathlu pen blwydd Lukas.

Hallo,
         Heute habe ich den holiday park in Haßloch besucht. Ge Force ist sehr prima und interessant. Ich habe t shirt gekauft. Danach ich habe steak und salat gegessen. Ich habe Lukas sein geburtstag gefeiert. Er ist zwanzig Jahr alt geworden.
Good afternoon!
                     Today we went to the technology museum in Speyer. Speyer is quite a long way away. There were many planes and automobiles in the museum. We met Rhys and Lucas in Speyer. We also went to the Cathedral and had some more ice-cream. The ice-cream was tasty. Then we had a barbecue with some friends. We are now watching the football on tv. Good night!

 Guten abend!
                      Heute waren wir im Technik Museum in Speyer. Speyer ist ziemlich weit weg. Im Technik Museum, gab es viele Flugzeuge und Autos. Wir trafen Rhys und Lucas in Speyer. Wir haben die Kathedrale gesehen und haben eis gegessen. Das Eis war lecker. Dann haben wir mit Freunden gegrillt. Wir schauen jetzt Fußball im Fernseher. Gute nacht.

Prynhawn dda!
                       Heddiw aethon ni i yr Amgueddfa Technoleg yn Speyer. Mae Speyer yn eithaf hir i ffwrdd. Yn yr amgueddfa roedd yna llawer o awyrennau a feiciau. Yn yr Amgueddfa fe wnes ni cwrdd a Rhys a Lucas yn Speyer. Yna es ni i yr Eglwys Cadeiriol ac fwy o hufen ia. Roedd yr hufen ia yn dda. Yna cafodd ni barbecue gyda ffrindiau. Rydym nawr yn gwylio yr pel droed ar yr teledu. Nos dda!

Es

hello everyone! this is jodi again:)
helo pawb! jodi sydd yma eto!
guten tag! ich heiße jodi:D

Today was amazing but very tiring! We went to the theme park! It was very fun! Julia, Lena Harriet and I went on all the rides together. They were extremely scary but very exiting! I had a slush that had 7 different flavours in it:) it was wonderful! We went on one ride that went upside down and around and around:D after the theme park we went to mc donalds and it was delicious! We are now going to watch a film:)


Roedd heddiw yn arbennig! Roedden ni wedi mynd ir parc thema! Roedd y diwrnod yn hwylus iawn! Roeddwn i harriet, lena a julia wedi mynd ar phob reid efo'n gilydd. Roedd y reidiau yn ofnus ond yn gyffrous! Roeddwn i wedi yfed slush gyda 7 gwahanol blas ynddo:) aethom arno reid roedd yn mynd ben i waered a lan a lawr:)  Ar ol y parc roeddwn i wedi cael mc donalds ac yr oeddwn yn flasus iawn! rydyn ni nawr yn mynd i wylio ffilm:) 

Heute war wunderbar! Wir gingen in den theme park . Es war sehr spaßig! Ich bin mit Julia Lena und Harrit Achterbahn gefahren. Es war unheimlich aber sehr spannend! Ich habe einen slush, mit 7 aromen getrunken. Es war wunderbar! Danach gingen wir noch in mcdonalds und es war sehr lecker! Jetzt sind wir müde und schauen noch einen Film:)


good bye for now!
hwyl fawr am nawr!
Tschus

Hallo, guten tag! Heute war ich im Holiday Park mit Carolin, Alys, Laura, Sian, Maelle, Betsan, Nina, Rhiannon , Anika, Mali, Selina und anderen. Es war sehr toll! Meine Lieblingsachterbahn war G-force. Ich mag G-force (achterbahn) weil es sehr schnell und lustig war. Ich habe Pommes gegessen und ich habe slush puppie getrunken, es war lecker! Danke an Carolins Familie dass sie mich in den Holiday Park gebracht haben.


Hello! Today i vistited Holiday Park with Carolin, Alys, Laura., Sian, Maelle, Betsan , Nina, Rhiannon, Anika, Mali, Selina and others. It was so fun! And we got to meet several disney charecters, yay! I absoulutely loved a rollercoaster called G-force, so i went on it several times. For lunch I had chips and drank many slush puppies- as a consiquence i left the park with a blue tongue! It was so tasty! Thank you to Carolins family for taking me to the park, it was an unforgettable experience!

 

Hello! Heddiw fe wnes i mynd i'r "Holiday Park" gyda Carolin, Alys, Laura., Sian, Maelle, Betsan , Nina, Rhiannon, Anika, Mali, Selina ac eraill. Reoedd hi'n andros o hwyl ac fe wnes i cwrdd a sawl cymeriad disney! yay! Cwmpais mewn cariad gyda rollercoaster or enw "G-force" ac o ganlyniad mi es i fynd arni sawl gwaith. Sglodion bwytais yna yng ngwmni Alys, Laura a Carolin ac mi yfais sawl slushpupppie, o ganlyniad ihun wnes i  adael gyda tafod glas. Roedd hi'n flasus dros ben! Diolch i teulu Carolin am cymrud fi i'r "Holiday Park" , roedd hi'n profiad ardderchog!

 

Tschau! xxxx

Morwenna!! <3

Hallo heute war fantastisch und spaßig! Ich habe den Kurpfalz Park besucht. Ich habe die Vogel Show gehen, es war sehr gut! Auf dem Weg dorthin sind wir am Dürkheimer Weinfass vorbeigefahren! Wir gucken jetzt Fußball. Deutschland!!! Helo roedd heddiw yn gwych! Aethom ni i Kurpfalz Park, roedd yn parc efo llawer o anifeiliaid a rhai reidiau :D Gwelon ni sioe eryr, roedd yn ddoniol. Ar y ffordd yna gwelon ni y gasgen fwyaf yn y byd! Rydyn ni nawr yn gwylio pel-droed. Gobeithio bydd yr Almaeneg yn ennil. Nid ydw i'n gallu rhoi lluniau ar y blog oherwydd rwyn gwneud y blog ar i-pad Jenny ond byddai i yn rhoi lluniau ar y blog rhywbryd :) Hello! Today was fantastic. We went to Kurpfalz Park in Wachenheim. The park had animals and some rides :D We saw a eagle show which was very good. On the way there we saw the biggest barrel in the world! We are watching the football and hopefully Germany will win! I can not put photos on the blog at the moment because I am writing this on Jenny's i-pad but I will another time :)
HALLO Leute!


Today was very good!!! We spent the day in "Holiday Park" which was full of fantastic rollercoasters. I enjoyed "Free fall towers" and "Ge-force" very much!!! I also went out for a italian meal with Laura and her family which was nice.

Cefais ddiwrnod arbennig o dda yn "Holiday park" heddiw. Uchafbwynt y dydd oedd mynd ar y reid "Ge-force" a "free fall towers".   Cefais llawer o hwyl. Yna, fe es i, i bwyty eidaleg. Cefain pitsa blasus iawn! Dim ond dau diwrnod ar ol :(

Heute war es sehr schön!!! Wir waren im Holidaypark, dort gab es viele tolle Achterbahnen. Ich moche den "Free Fall Tower" und die "Ge-Force" sehr! Danach habe ich italienisch mit Laura und ihrer Familie gegessen, was sehr gut war.

Ciao X0X
Hallo! 
Heute gingen wir in den 'Holiday Park'  in Hassloch mit Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa und Svea!  Es was Fantastisch!!! Wir gingen auf Fahrgeschäfte wie Ge - Force, Free fall und andere! Ich liebe Ge-Force und Meiner Meinung nach Ge - Force is besser als Free fall denn es ist schneller und spannender! Die Wasser-Fahrten waren auch sehr spaß! Morgen werde ich Herr Sieberts Weingut besuchen und ich bin sehr gespannt!! 

Helo!
Heddiw aethon ni i'r 'Holiday Park' yn Hassloch gyda Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa a Svea! Roedd yn gret!! Aethon ni ar reidiau fel Ge-Force, Free Fall ac eraill! Rwy'n caru Ge-Force ac yn fy marn i mae'n well nag Free Fall oherwydd mae'n fwy gyflym a chyffrous! Hefyd aethon ni ar reidiau dwr ac roedd rhein yn hwyl iawn!! Yfory rydyn ni'n ymweld a winllan\ystad Mr Siebert. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr!! Hwyl! xxx

Hello!!
Today we went to the 'Holiday Park' in Hassloch with Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa and Svea! It was fantastic! We went on rides like Ge-Force, Free Fall and many others! I love Ge-Force and in my opinion it is better than Free Fall as it is faster and more exciting!! We also went on water rides which were very fun!! Tomorrow we will be visiting Mr Siebert's Vineyard\Estate!! I'm very excited!! Bye!

Betsxxxxx
Heddiw, wnes i codi am 8:15am ac cefais bara a menyn i brecwast. Ar ol hynny, aethon ni i Holiday Park. Roedd o mor hwyl, es i ar y reid mawr a'r cwch morleidion. Cafon ni pretsel i bwyta a sawl botel o Mezzo Mix. Aethon ni ar goll (panic!) ond roedden ni'n iawn yn y diwedd. Wnaethon ni gadael am 6:00pm ac aethon ni nol i ty partner Megan Burrow a gwilio teledu. Wedyn, aethon ni nol i'r ty i cael bwyd.

Today, I woke at 8:15am and had bread and butter for breakfast. After that we went to the Holiday Park. It was so fun! I went on the rollercoaster and the pirate ship. I had a pretzel to eat and many bottles of Mezzo Mix. We went lost (panic!) but we were fine in the end. We left at 6:00pm and went back to Megan Burrow's partners house. After that we went back to the house to eat dinner.

Heute, wachte ich  um 8:15am Uhr und hatte brot und butter zum frühstück. Danach gingen wir in den Holiday Park. Es war lustig! Ich ging auf der achterbahn und piratenschiff. Ich hatte eine brezel und Mezzo Mix. Wir gingen verloren (Panik!) aber am ende war alles in ordung. Wir gingen um 6:00 Uhr und gingen zu Megan Burrow's partners haus. Danach gingen wir nach hause und aßen zu aben

Es tut mir leid! (Ich habe geschrieben on dem blog gestern nicht)

Hallo! Gestern war nicht so gut, das wetter war sonnig aber die Berg aber ziemlich langweilig. Einkaufend war toll, ich habe eine Geschenk für meine Familie gekauft. Ich habe pizza in pizza-hut gegessen mit Elin, Anne und Annika. :) In der Abend Anne und Ich hatten eine sleepover mit Annika und Elin in Annika's haus. Es war sehr spaß, wir habe 'Angus Thongs and Perfect Snogging' in deutsch gesehen! Sehr lustig und interessant.
Heut habe Annika, Elin, Anne und ich die Holiday Park besuchen. Das wetter war toll! Ich habe 'Geforce' geritten. Es war sehr sehr sehr erschreckend! Ich habe Pommes gegessen, es war lecker :)   Ich habe Anne's Schwester Eva getroffen (denn sie war in Berlin für eine Woche mit ihre schule) Sie ist gut bei Englisch, und sie ist freundlich. In der Morgen werde wir der Weinberg besuchen. Es wird prima! 


Helo! Doedd ddoe ddim yn da iawn, roedd y tywydd yn heulog ond roedd y castell yn eitha diflas. Roedd siopa yn ardderchog, rydw i wedi prynnu anrheg i fy nheulu. Bwytais i pizza gyda Anne, Annika a Elin yn Pizza-hut. :) Yn y prynhawn cysgais Anne a fi draw ty Annika gyda Elin. Roedd hi'n hwyl, gwyliom ni 'Angus Thongs and Perfect Snogging' yn Almaeneg! Ddoniol iawn a diddorol.
Heddiw aeth Elin, Annika, Anne a fi i'r Holiday Park. Roedd y tywydd yn fantastig! Es i ar 'Geforce'. Roedd hi yn brawychus iawn iawn iawn! Bwytais i sglodion, roedden nhw'n blasus :)
Cwrddais i a chwaer Anne, Eva (oherweydd roedd hi yn Berlin am yr wythnos gyda'i ysgol) Mae hi'n dda iawn yn siarad Saesneg, ac mae hi'n gardeig.
Yn y bore bydden ni'n ymweld a'r Winllan. Bydd hi'n wych!


Hello! Yesterday wasn't very good, the weather was sunny but the castle was a bit boring. Shopping was brilliant, I have purchased a gift for my family. I ate pizza with Elin, Annika and Anne in Pizza-hut :) In the evening Anne and I slept over Annika's house with Elin. It was fun, we watched 'Angus Thongs and Perfect Snogging' in German! Very funny and interesting.
Today Anne, Elin, Annika and I went to the Holiday Park. The weather was fantastic! I went on 'Geforce'. It was very very very frightning! I ate chips there, they were tasty :)
I met Anne's sister, Eva (because she has been in Berlin this week with her school) She is very good at English, and very kind.
In the Morning we will visit the vineyard. It will be great!Tchüss<3

Dydd pedwar yn yr Almean :)

Heute bin ich mit Miri,Nancy,Nina und Sophia ins Freibad gegangen. Es war SEHR TOLL! Das wetter ist prima denn ist warm. In Barry, haben wir kein Freibad. Das Freibad ist sehr aufregend! Später hatten Miri und Paula einen Musikwettberwerb. Ich finde es interessant und gut.Sie sind zweite geworden.Gut gemacht! Emily war auch dabei. Ich bun müde!!!!!!!!!

Heddiw, aeth Miri,Nancy,Nina a Sophia i'r pwll nofio agored. Roedd e'm WYCH! Roedd yr tywydd yn gwych oherwydd roedd e'n gynnes. Yn Barri, does ddim pwll nofio agored. Roedd yr pwll nofio agored yn diddorol iawn. Wedyn aeth Miri a Paula i cystadleuaeth cerddoriaeth. Rydw i'n feinidio hyn yn diddorol iawn ac yn dda. Daeth nhw'n ail. Da iawn. Roedd Emily yna hefyd. Rydw i wedi blino!!!!!!!!

Today, Miri,Nancy,Nina;Sophia and I went to the outdoor swimming pool. It was AMAZING! The weather was amazing because it was warm. In Barry, there is no outdoor pool. The outdoor pool was every interesting. Then Miri and Paula had a music competition. I found this very interesting and good. They came second. Well done. Emily was there too. I'm very tired now!!!!!!!!

<3

Heddi:D

Heute was sehr Spaß:D Wir gingen zu 'Holiday Park', ich gegangen mit Jodi, Julia und Lena. Die beste Fahrt war G-Force, es war sehr schnell! Nachdem wir gingen McDonnalds, yummy yummy:D


Today was loads and loads and loads of fun:D:D We went to the 'Holiday Park'(that's what they call and amusment park), I went around with Lena, Julie and Jodi all day but we did go on some of the rides with others:D Bye far the best ride was G-Force, it was sooooo fast! We also watched the water show, even though it was in German it was still good:D Afterwords we went to McDonnalds to eat(yummy) suprisingly it was quite different to the ones at home, in many ways(I'm not going to go in to detail) Anywhoo, byee people:D


Roedd heddi yn llawer o hwyl. Roedd wedi ymweld a'r 'Holiday Park', roedd wedi mynd o amgylch gyda Lena, Julie a Jodi, a weithiau pobl arall am rhai o'r reidiau! Ar ol ddiwrnod ddi-baid yn y Holiday Park aethon i McDonnalds am fwyd, ywmmi, ywmmi:D


Tschüssss:D
P.s. Happy Fathers Day Daddy:D