15.6.11

Danke / Diolch x

Danke schön für eine fantastische Woche in Deutschland!

Rydw i eisiau ddweud diolch i pawb gwnaeth cymrud rhan mewn yr daith cyfnewid, yn enwedig yr athrawon. Cefais amser gwych yn yr Almaen! Diolch i Dave hefyd am gyrru ni nol ;)
Diolch pawb!

I want to say thank you to everyone who took part in the exchange, especially the teachers.
I had a brilliant time in Germany! Thanks too to Dave for driving us home ;)
Thanks everyone!

Ruby xx

Danke x

Helo!
Rydw i eisiau ychwanegu diolch cyflym i'r athrawon am trefnu'r daith arbennig yma, mae hyn wedi bod yn profiad gwych, diolch yn fawr iawn!

Hello!
I want to add a quick thanks to the teachers for organising this brilliant trip, it has been an amazing experience, thanks you very much!
Martha
xx

Zu Hause! Gartref! Home!

Ich in in Wales! Danke für die Woche in Grünstadt.

Rydw i nol gartref! Rydw i eisiau dweud diolch am y taith, i'r athrawon ac i'r disgyblion! Wnes i cael amser bendigedig!
Hwyl!

I'm back home! I want to say thanks for the exchange, to the teachers and pupils! I had a great time!
Bye!

14.6.11

Hallo!
Tag sechs in Grünstadt. Ich habe Leininger Gymnasium mit meine partner besucht. Es war langweiling. Ich habe mit Phoebe, Elen, James und Kaelum gesprochen. Ich werde Eis mit jeder in der Eiscafe in Grünstadt essen. Ich werde sie vermissen Deutschland. Ich bin fürchten der bus. Danke Miss James für die Reise. 
tuchuss Deutschland!


Helo!
Chweched dydd yn Grünstadt= Dydd Olaf:(. Heddiw aethom ni i Ysgol gyda ein partneriaid enw ei ysgol yw Leininger Gymnasium. Y fod yn onest roedd hi mor difals, rydw i nawr yn gwerthfawrogi faint fod well mae yn gwersi ni. Nawr am tri or gloch rydm yn mynd i eis cafe yn Grüstadt efo pawb i cael ye fwy o hufen ia cyn iddyn ni mynd adre. Yna am 7 or gloch rydm yn mynd i'r ysgol i cael buffet gobeithio fydd hyn i gyd yn hwyl rydw i angen cymryd llawer o lluniau o fi efo rhai or pobl or almaen felly byddaf yn cael rhywbeth i cofio nhw. diolch i pawb wnaeth helpu gyda'r trip yn enwedig Miss James. Dwi ddim eisiau gadael:(
Hwyl i'r Almaen


Hello!
The sixth day in Grüunstadt= The last day:(. Today we went to school with our partners. To be onest it was very boring I now appriciate our lessons back in Wales a bit more. Now at 3 o'clock we are going to the eis cafe with everyone to have some ice-cream. Then later a 7 o'clock we are going to a buffet in the school ready to say goodbye. I am going to take lots of pictures with people here so that i have a memory of them. Hopefully this will be fun. Thankyou to everyobody who helped with this trip especially Miss James. I don't want to leave:(
Bye Germany.


Mia xxxxxxxxx 

Mae hon yn yr un George Chucas oherwydd mae un George ddim yn gweithio.
This is George Chucas because my blog doesent work.


Hallo, Heute wir sind gegangen Leininger Gymnasium mit pupils. Leininger Gymnasium ist interrasant. Wir saßen in Mathe, Deutsch, Englisch, Physik und Religion. Mathe ist sehr interassant ober Deutsch ist sehr langweilig. Hofflichwir werden zu Christians haus gehen mit Ryan. Ich mag Ryan, er ist sehr cool. Ich habe eine fantastische zeit hier in Grünstadt hatte. Ich mag mein Deutsch partner und seine familie, die Familie sehr nett und sehr freundlich. Das Essen hier ist sehr lecker. Ich freue mich auf zu hause.

Tschüß
Auf Wiedersehen

Helo, heddiw aethom ni i Leininger Gymnasium, roedd en diddorol iawn ond yn diflas iawn oherwydd nad oedd gennym clem beth oedd nhw yn siarad am. Roedd yr athrawon yn neis iawn ond un, roedd on hen ac yn diflas. Rydw i yn edrych ymlaen i ddod adref i weld fy nheulu a fy cath (T.C}. Rydw i wedi mwynhau fy taith yma.

Hwyl Fawr

HELLO!!! today we went to Leininger Gymnasium and followed our parners to there classes. The classes were very boring but interessting to se how they learn with an old whiteboard. I have really enjoyed my time here, it has been truly brilliant. The family have been very nice and welcomed me into there home. I have to go and play football now, once again i have had an amazing time, cant wait to come home.

Goodbye Germany, thank you for having me :) speak soon

Halo!
Heute morgen bin ich mit meine exchange shule gegangen. Es war sehr, sehr lanweilig. Die Schule ist groß. Ich mag Ysgol Gyfun Bro Morgannwg!Das wetter ist sonnig und warm. Ich habe noodles gegessen. Ich fand noodels lecker. Ich bim mit meine exchange einkaufen gegangen. Ich habe Schuhe. Ich bin sher müde.
Auf Wiedersehen. :)

Helo!
Diwrnod olaf! :( Roedd heddiw yn wych. Aethon ni i'r ysgol gyda'n partneriaid. Roedd yn diflas iawn ac ar ol cael profiad dwi'n falch fy mod yn mynd i Bro Morgannwg! Roedd yn eithaf boeth heddiw. Ar ol cael cinio aethon ni allan yn siopa. Mi brynnais i esgidiau. Dwi'n edrych ymlaen am y buffet heno! Dwi ddim eisiau gadael. Hoffwn ddiolch i bawb ac i'r teulu am wythnos wych!
Hwyl!

Hello!
Last day today :(. I dont want to leave. This morning we went to school with our partners. After this experience I'm very glad that I go to Bro Morgannwg! After lunch me and Wybke went shopping in a mall. I bought a pair of shoes. :) I am looking forward to the buffet with everyone tonight, but I don't want to leave. :( I would like to thanks everyone and the family for an unforgetable week! I love it here in Germany.
Bye!

Alys xxxx
Heute war sehr interessant! Heute morgen habe ich die Schule besucht. Ich habe Mathe, Deutche, English, Physik und Religion gehabt. In English haben wir 'A Walk to Remember' gesehen. Es war sehr traurig! In Religion haben wir ein Spiel gespielt.
Ich bin mit Bärbel und Lucky einkaufen gewesen. Ich habe ein Geschenk für meine Familie gekauft. Ich habe mit Bärbel Spagetti Eis mit Schokolade gegessen. Spagetti Eis ist leker!

Heddiw es i i'r ysgol! Roedd e mor wahannol i ysgolion prydain. Mae'r plant yn aros mewn ystafell a mae'r athrawon yn dod iddyn nhw. Ein gwersi oedd Mathemateg, Almaeneg, Saesneg, Ffyseg ac Addysg Grefyddol. Yn Saenseg gwylion ni 'A Walk to Remember', roedd e'n drist iawn. Yn Addysg Grefyddol chwaraeon ni gêm Ar ôl ysgol, es i efo Bärbel a Lucky i'r dref. Prynais i anrhegion i fy nheulu. Wedyn, bwyton ni Spagetti Eis Siocled. Roedd e'n blasus iawn!
Rydw i methu credu fod rydyn ni'n mynd adref heno! Mae'n mynd i fod mor annodd dweud hwyl fawr i'r Almaenwyr!

Today we went to school! It was so different to school in the UK. The children stay in the classroom whilst the teachers move around the school. We had Maths, German, English, Physics and RE. In English we watched 'A Walk to Remember'. It was very sad. In RE we played a game. After school, I went Shopping with Bärbel and Lucky and I bought gifts for my family. Then, we ate chocolate Spagetti Eis! It was delicious!
I can't believe we are going home tonight! It is going to be very hard saying goodbye to the Germans!
Hallo heute war mein letzter tag in Grünstadt . Wir waren in der Schule für den ganzen tag . Es war lustig aber sehr langweilig.Danach hab ich tenis mit Benny und seiner schwester gespielt. Es hat mir spaß gemacht.Jetzt muss ich packen und mich auf die fahrt und das buffet vorbereiten. Tschüs !!
Helo dydd olaf fi yn Grünstadt heddiw . Aethom ni i´r ysgol gyda nhw i gyd . Oedd e´n ddoniol ond yn ddiflas iawn . Wedyn es i i chwarae tenis gyda Benny aí chwaer.Oedd hwnnan dda.Nawr rydw i angen pacio ac neud popeth yn barod am y daith ar buffet . Hwyl fawr !!
Heute was super!
Wir waren in den Unterrichtsstunden, zuerst hatten wir Erdkunde, es war toll weil der Lehrer lustig war! Dann es war Deutsch, es war ziemlich langweilig, denn wir verstanden nichts. Französisch hatten wir als nächstes, es war besser als Deutsch. Zuletzt hatten wir Englisch, wir haben 'Into the wild' gesehen, es war prima! Dann sind wir nach Hause gegangen. Wir haben Pizza gegessen, es war lecker!

Roedd heddiw yn super!
Wnaethon ni aros yn y gwersi am y bore, yn gyntaf roedd daearyddiaeth, roedd hyn yn gret oherwydd roedd yr athro yn ddoniol iawn. Yna roedd Almaeneg, wnes i ddim mwynhau hyn gymaint gan ei fod ni ddim yn deall rhan fwyaf o'r Almaeneg. Yna wnaethon ni cael Ffrangeg, roedd hyn yn well na Almaeneg. Yn olaf oedd y gwers Saesneg, wnaethon ni gwylio'r ffilm 'Into The Wild', roedd hyn yn wych! Yna aethon ni adref a creu pizza ein hunain, roedd hyn yn hynod o flasus!

Today was super!
We sat in the lessons for the morning, first lesson was Geographie, this was great because the teacher was very funny. Then a German lesson, i didn't really enjoy this as much as we didn't understand most of the German language. Then we had French, this lesson was better than German. Last lesson was English, we watched the film 'Into the Wild', it was great! We then went home and made our own pizza, this was extremely delicious! This is my last post on the blog!!! :(

BYE! x
Martha!


Heute, habe ich mit Katja in die Schule gegangen. Es war schwer, denn die Lehrer sprechen nicht Englisch. Aber ich mag Erkunde weil es war ziemlich einfach zu verstehen. Ich habe einen Döner gegessen. Es war sehr gut. Aber ich finde McDonalds besser als Döner, weil es einfacheres essen ist. Dann habe ich Fanta mango getrunken. Es ist wunderbar.

Heddiw aethom ni i'r ysgol Leininger Gymnasium gyda ein partneriaid. Roedd yn diddorol iawn i weld sut mae pawb yn ymddwyn. Dydyn nhw ddim yn cau ei chegau. Dim un eiliad! Mae'r ysgol yn dechrau am 7:50 yn y bore. Felly roedd angen i mi godi am 6.
Oherwydd dydy mwyafrif ohonom ddim yn gallu siarad Almaeneg yn rhygl roedd yn anodd iawn i ddeall yr athrwon.Hefyd oherwydd hyn roedd yr athrawon yn edrych arnom fel pebawn ni'n dwp! Yn ogystal doedden nhw ddim yn gallu siarad Saesneg.
Yn gyntaf cefais Saesneg. Doedd hynny ddim yn dda iawn oherwydd, doedd yr athro a oedd yn llenwi i fewn i'r athro gwreiddiol ddim yn gallu siarad dim gair o Saesneg.
Yna cefais Daearyddiaeth. Wnes i ddeall rhai ohono oherwydd, roedd y'r athro yn gofyn ar 'Beth yw dyddiad y diwrnod hiraf yn Awstralia?' A cefais yr ateb yn gywir.
Yn olaf cafon ni awr a hanner o Gelf. A doedd gen i ddim byd i wneud felly roedd yn ddiflas iawn. Dyma oedd ein gwers olaf felly aethom ni gatref. Aethom ni gartref yn gynnar oherwydd, doedd gan Katja ddim Add Gorff neu Cor. Felly gadawon ni am 11:15. Roedd hyn yn beth dda oherwydd, roedd angen i mi bacio!
Dydw i ddim eisiau mynd yn ol i Gymru. Mae'r tywydd yn well ac mae'n dawelach fan hyn. Hefyd dydw i ddim eisiau galael fy mhartner oherwydd, rydym wedi cael amser gwych gyda'n gilydd. Diolch i Miss James ac bawb arall sydd wedi helpu i drefnu'r daith hon oherwydd, bydden ni ddim wedi gallu gwneud yr holl bethau ffantastic hebddoch chi!

Hwyl am y tro olaf,
Tschüss!

???

Gestern sind wir nach Grünstadt ins Schwimmbad
gegangen mit freunden.
Wir haben viel spaß gehabt.
Dort haben wir Pizza gegessen.
Es war sehr gut.
Dann sind wir in ein Restaurant gegangen und
ich habe einen Flammkuchen gegessen.
Es hat mir gut geschmeckt.
Dann sind wir zu Josias und James gegangen
und haben Rugby gespielt.

Heddi wnes teithio i Grünstadt i'r pwll nofio efo grwp o
pobol. Yna wnes ni chwarae Rugby ac bwyta Pizza.
Ar ol hunny wnes ni mynd i Restaurabt efo'r teulu i
bwyta Flammkuchen sudd roedd yn Fantastic. Ar ol
yna wnes ni mynd i dy James i chwarae Rugby

Yesterday I went to the Swimming pool with a couple of friends
and we played Rugby and had pizza. The me and the family went
to a Restaurant and I had a Flammkuchen, and it was great.
After that I went to Jamese's house to play Rugby.
Heute war es sehr gut.Heute haben wir in die schule Leiningner Gymnasium besucht, es war ok.Ich habe heute fußball und basketball gespielt.Vielleicht esse ich ein eis in der stadt.Meine letzter tag in Deutschland.NICHT SO GUT !

Heddiw rydym wedi mynd i Leininger Gymnasium.Roeddwn i yn pob wers.Roedd hi yn eithaf diflas.Y gwers alof oedd Add Gorff.Wnaeth ni chwarae pel fasged a pel droed.Arol ebydd ni mynd i cael hufen ia cyn gadael.Rydw i eisiau aros fan hyn am hirach! 


Today we went to Leininger Gymnasium.We was in every lesson and it got abit boaring.Last lesson was p.e and i did football and basketball.It was fun.Later we might go and get someice cream.I dont want to go home!

Letzter Tag♥

Halo,
Meine letzter tag in Deutschland,, furchtbar! Heute haben wir in die schule Leiningner Gymnasium besucht, es war ok. Die schule ist sehr langweilig! Ich war in einer klasse mit Laura,Iwan, Ryan, George und Megan, wir hatten Mathe, Deutsch, Englisch, Physik und Ethik, es war langweilig, weil wir nichts gemacht haben :(. Unsere schule is besser als leiningner Gymnasium! :P
In English, haben wir einen film, nur mit dir gesehen,es war sehr romantisch. Ich habe mich verlaufen als ich auf die Toilette gegangen bin..:/
Gesten abend waren wir bei Josi, haben wir rugby gespielt, es war sehr sehr gut, gesten abend war mein lieblings abend! Es war toll.
Kim!♥

Helo,
Fy niwrnod olaf yn yr Almaen,, uchhh!:( Dydw i ddim moen gadael eto. Heddiw aethom ni i wersi yn yr ysgol Leininger gymnasium gyda´n phartneriaid. Roedd hi´n um..iawn?. Mae´r ysgol morddiflas. Roeddwn i mewn dosbarth gyda Laura, Iwan , Ryan, George,Megan ac ei bartneriaid, roedden ni wedi cael gwersi Maths, Almaeneg, Saesneg, Ffiseg ac Ethik, ethik yw gwersi add gref i pobl sydd ddim yn credu mewn dim byd.Roeddhi´n ddiflas iawn gan ein bod yn eistedd yna yn lliwio ein llyfrau Grünstadt i fewn. Mae´n ysgol ni yn well na´r gymnasium. Es i ar goll ar ffordd nol or ty bach.. roedd rhaidi athro cymrud fi nol i´r gwers gan fy mod yn sefyll ty allan i´r dosbarth anghywir.. woops!;/
Neithiwr fe aethom ni i ty Josi, roedden ni wedi bwyta, a chwarae rugby ar cae enfawr. Neithiwr oedd fy noson gorau. Roedd hi`n arbennig.
Rydyn ni wedi dod mor agos at yr Almaenwyr, ac mae´n rhaid ddiolch i Miss James ac gweddill yr athrawon am adael i ni cael y cyfle i ddod yma. Diolch enfawr! Rydw i ac mwyafrif o disgyblion sydd ynghlwm gyda´r daith wedi cael profiad ffantasticac byth gofiadwy.
Diolch yn fawr.. Kim!♥

Hello,
Our last day in Germany has arrived.. unforunatly.I´m not looking foreward to leaving. Today we went to school, Leininger Gymnasium with our partners, It was ok I suppose.The school was very boring. I was in a class with Laura, Iwan, Ryan,George, Meg and their partners, we met some lovely people from 8G. We had Maths, German, English, Physics, and Ethik, in Y fro we don´t study Ethik, it´s a lesson for students who don´t have any religious beliefs. It was extremaly boring as we did not understand much and had nothing to do,,in the end we coloured and drew in our hand books that were given to us a diary for the week.Our school is better than Gymnasium,and we thought our school at home war boring. haha.I got lost on the way back from the toilet and a very kind teacher took me back to the lesson as I was stood outside a random classroom not knowing where to go! woops!:/
On our last night we went to Josi´s house with a lot of people,we ate food and played rugby on a field behind Josi´s house. My last night in Germany was far by my favrioute. We´ve become so close to our partners and to the German people, it´s horrible to think that we might not see them for a while. We have to thank Miss James and the rest of the teachers that helped organize and the trip, as thanks to them we had this fantastic oppertunity to take part on a exchange. A big thanks to you all. Most of the students that took part in the exchange and I  have thoroughly enjoyed this fantastic and unforgettable experience. Thankyou..
 Much love Kim♥
Hallo, Leininger Gymnasium ist sehr interrasant. Heute wir sind gegangen Leininger Gymasium mit pupils. Wir saßen in Mathe, Deutsch, Englisch, Physik und Religion. Es ist lustig gewesen. Später, wir werden zu Christians haus gehen. Hoffentlich wir es wunderbar.

Tschüß

Helo, heddiw aethom ni i wersi ein ffarneriaid. Eisteddodd finiai mewn Maths, Akmaeneg, Saesneg , Ffiseg a Add Gref. Roedd on ddoniol iawn. Cyn bo hir mi fyd ni'n mynd i ty Christian. Gobeithio mi fydd o arbennig.

Hwyl fawr

Hello, today we went to Leininger Gymnasium. Leininger Gymnasium is very interessting but very different to our school. Today we experienced Maths, German, English, Physics and Religious education in Grünstadt/Leininger Gymnasium. Later, we are going to Christians house to watch films and have fun. Hopefully that will very very good.

bye :)

13.6.11

Hallo, Ich war mit Jaqueline in Holiday Park gegangen. ich habe Ge-force drei mal gefahren. Es war fantastisch! ich liebe Ge-Force. Ich habe 'postcard' für meine oma gekauft. Holiday Park war großartig! Denn ich habe mit Jaqueline und ihren eltern zum restaurant gegangen. Es war sehr lustig und das essen war lecker. Um 10 uhr ich bin mit Jaqueline und ihrem vater in den pool. Es war sehe gut!. Ich habe meinen koffer gepackt :(. Ich werde Jaqueline sehe sehr vermissen. <3

helo, Es i i Holiday Park efo Jaqueline heddiw. Es i ar G-Force tair gwaith. Roedd hyn yn wych. Prynais 'postcard' am fy mamgu heddiw. Roedd Holiday park yn wych! Yna es i i ty bwyta am te gyda Jaqueline ai fam a dad. roedd hyn yn dda ac yn ddoniol. Am 10pm es i yn pwll nofio Jaqueline, roedd e', tua 24 °C ynddo :) Yna roedd angen i mi pacio am mynd adref :( rydw i yn mynd i fod yn drist iawn pryd mae angen i mi adael :( <3

Hello, today I went to Holiday Park and it was great. I went on G-Fore three times. this was really good. I love G-Force. I bought a postcard for my nan in the little shop. Holidy Park was awsum! Then I went to a restaurant with Jaquline and her perants this was very nice, funny and the food was very delicious. Then at about 10pm I went in Jaquline's swimming pool for a while and it was about 24°C! then I had to pack to go home :( this was very sad and I am going to be upset when I have to leave :( <3

love Katie xx <3

Montag in Heidelberg

Heute war sehr schön. Ich bin mit Herrn Mason, Herrn Voyle, Ulli und Heike nach Heidelberg gefahren. Sie ist eine schöne, historische Universitätsstadt am Neckar.
Roedd heddiw yn hyfryd. Es i gyda Mr Mason, Mr Voyle, Ulli a Heike i Heidelberg. Mae hi'n dref brifysgol hanesyddol a phrydferth iawn ar lan yr afon Neckar.
Today was lovely once again. I went with Mr Mason, Mr Voyle, Ulli and Heike to Heidelberg, which is a stunning old university town on the Neckar river.


Erster Halt: Eis (wie immer)
Stop cyntaf: hufen iâ (fel arfer)
First stop: ice cream (as usual)In Heidelberg ist es immer Weihnachten ...
Mae'n Nadolig drwy'r flwyddyn yn Heidelberg ...
It's Christmas every day in Heidelberg ...


Ein Käthe-Wohlfahrt-Besuch ist immer nötig, egal ob es Juni ist ...
Mae ymweliad â Käthe Wohlfahrt yn angenrheidiol ar bob adeg o'r flwyddyn, gwell fyth yn yr haf ...
A visit to Käthe Wohlfahrt is always necessary, even better if it is at a ridiculous time of year ...


Die Lichter waren zu viel für einige ...
Roedd y goleuadau'n ormod i rai ...
The lights were too much for some ...


Ich habe ein paar Sachen gekauft, aber es hätte viel schlimmer sein können ...
Ond yn lle ambell addurn chwaethus, gallwn i fod wedi prynu cloc cwcw ...
It could have been much worse ... a cuckoo clock rather than a few tasteful decorations ...


Danach bin ich mit Herrn Mason mit einem Motorboot auf dem Neckar gefahren ...
Wedi hynny, aeth Herr Mason a finne i wefryrru lawr y Neckar am ychydig ...
After that, Herr Mason and I sped along the Neckar, taking in the views ...


Herr Voyle hat ein komisches Erdbeerjoghurtgetränkt gekostet und gekauft
Triodd Mr Volye ryw ddiod mefus a iogwrt rhyfedd, ac yna prynu potel
Mr Voyle tried some dodgy-looking strawberry youghurt drink


Ein sehr erfolgreicher Tag in Heidelberg
Diwrnod llwyddiannus iawn yn Heidelberg
A very successful day in Heidelberg

Newyddion da - dim galwadau ffôn o hyd! Mae negeseuon y plant ar y blog yn awgrymu eu bod yn cael amser ardderchog gyda'r teuluoedd. Byddwn ni i gyd yn cwrdd yn yr ysgol yn y bore, yna bwffe nos yfory, a gadael am Gymru wedi'r bwffe. Mae'n wirioneddol anodd credu bo'r wythnos ar ben ...
Good news - still no phone calls! The children's postings on the blog suggest they are having an excellent time with the families. We will all meet up tomorrow morning in school, then our buffet is tomorrow night before we leave for Wales. It's unbelieveable that our week is already over ... time flies ...
Tschüß!
Hallo,
Heute ich war im schwimmbad mit meine freunden geschwimt. Abends ich war mit Philipp bei Josias grillen mit freunden! Es war sehr schön! Danke Mrs James für die chance zu tun die austauch! Es hat eine wirklich gute erfahrung!

Helo,
Mae heddiw wedi bod yn dydd brysur iawn arall. Am un ar ddeg aethon ni i pwll nofio yn Grünstadt, roedden ni yna am pump awr! Roedd e'n hwyl iawn! Prynnodd Corinna (mam Philipp) llyfyr am y gitar am fy mhenblwydd (sydd mewn pedair dydd!) Wedi'n am 6:30 aethon ni draw i ty Josias lle oedd BBQ. Bwytais kebab cyw iar, roedd o'n flasu'n gret! Chawaraeon ni rygbi efo'r Almaenwyr, hwyl iawn. Mae'n ddi-calonus iawn wrth meddwl bod e'n noswaeth olaf ni yn Grünstadt! Diolch i Mrs James ar holl athrawon sydd wedi gweitho at creu y cyfle gwych hyn i ni!

Hello, Today has been another busy day. At eleven we went to the swimming pool in Grünstadt, we were there for five hours! It was really fun! Corinna (Philipps mum) bought me a guitar book for my birthday ( which is in four days!) Then at 6:30, we went over to Josias's house were we had a BBQ. I ate a chicken kebab, it tasted great! Following the BBQ we played a bit of rugby with the Germans, good fun! It's depressing thinking that tonight is our last night in Grünstadt!
All thanks to Mrs James and all the teachers that helped with creating a wonderful opportunity for us!

Day5/Tag5

Tag5. Ich bin in einem Schwimmbad geschwommen, es war prima. Ich habe chicken curry gegeessen, es war sehr lecker. Ich habe Billiard gespielt mit Manu und Uwe (Manus Father), es war sehr gut.

Dydd5. Heddiw rwy wei mynd i pwll nofio o enw Monte Mare. Roedd en hwylus iawn ac rwy gallu gwneud back-flip nawr. Ar ol nofio rwy wedi cael bwyd beh oedd yn blasus iawn, ar ol hwna roedd fi ac Manu wedi chawrae gem o pwl yn erbyn ei tad.

Day 5. Today we ment to a swimming pool named Monte Mare. It was very fun and I now know how to do a back-flip. There was some slides there but they were painfull and fun. After we came back we had dinner was delicios. We played pool in night to finnish the day off. Today was great and I had a lot of fun.
Heute war es fantastisch.Ich bin im schwimmbad Grünstadt geschwommen.Es war lustig und fantastisch.Ich habe gegrillt.Es war sehr good.Ich habe rugby gespielt mit freunden.Es war FANTASTISCH!

Heddiw roeddwn i wedi mynd nofio yn Grünstadt.Roedd en hwylis iawn.Arol roedd ni wedi cael BBQ.Roedd y bwyd yn blasus.Yn y nos wnaethon i chwarae rugby efo fy ffrindiau.Roedd en hwyl.


Today we went to the pool in Grünstadt.It was very fun.Later we had a BBQ.The food was nice.In the night I played rugby with my friends.It was really fun.

I DONT WANT TO GO HOME!
Halo!
Heute war fantastisch! Ich habe mit Kimberly, Charlie, Lydia, Megan, Laura, Amy, Dafydd B, Matthew, Finn a James w geschommen! Es war sehr gut! Ich habe Pizza gegessen. Es war lecker. Ich habe Cola getrunken. Es war sonnig! :) Ich bin müde!

Helo!
Roedd heddiw'n gret! Aethon ni i'r pwll nofio yn Grünstadt. Es i efo Kimberly, Charlie, Lydia, Megan, Laura, Amy, Dafydd B, Finn a James W. Cawson ni hwyl yn mynd ar y llithren! Ar ol nofio es i a fy mhartner i gael swper ac yna i dy Vanny a Megan. Dwi wedi blino ar ol wythnos wych! Dwi ddim eisiau gadael yfory! :(
Hwyl!

Hello!
Today was another great day! I dont want to leave tomorrow. We have all become close with the Germans. We went swimming in Grünstadt. We went with Kimberly, Charlie, Lydia, Megan, Laura, Dafydd b, Matthew, Finn and James W. It was great. I enjoyed going on the slides and playing rugby with the boys. We then went back to Vanny and Megans house. I am really tired now!
Bye!

Alys xxxx
Heute war es toll. Ich bin mit viele freunde in den schwimmbad gegangen.Wir hatten sehr viel spaß und es war lustig!Wir haben viel spaßiert und ich war den ganzen tag mit Charlie Bowen und ihr austaush.Es war so lustig!Ich will nicht gehen !

Heddi wnaetho ni fynd i nofio yn Grünstadt.Roedd llawer o bobl yno.Oedd hi'n ddydd ddoniol tu hwnt.Dwi ddim moen gadael! Yn y nos aetho ni a wak rown Albsheim , dyma lle mae partner fi yn byw!Dwi methu aros gweld fy ffrindiau yfory a gweld beth mae'r ysgol fel !
Hallo!
Ich habe mit meinen freunden geschwommen. Es war sehr gut. Ich habe bowling mit der famille gespielt, es war sehr lustig. Ich habe a burg Leininger besucht, es war sehr fantastisch.

Helo!
Bore 'ma fe wnaethom ni ymweld a gastell Leininger, roedd hi'n diddorol iawn i ddysgu am ei hanes. Ar ol hynny wnaethon ni mynd i nofio, roedd llawer o pobl yna ac roedd hi'n neis iawn i gweld pawb, yn enwedig Laura:) Yna aethom ni i fowlio, collais i. Rydw i'n edrych ymlaen at yfory ond rydw i'n trist iawn fod mae hi'n y noson olaf heno, ond rydw i methu aros gweld fy nheulu!

Hello!
This morning we went to Leininger castle, it was very interesting but very cold. After that we went to a swimming pool, there were lots of people there and it was really nice to see them. Especially to see Laura. Then we went bowling, and I lost:( I am really looking forward to coming home but I am very sad that it is my last day here tomorrow, I will miss this family a lot:( I am very excited for the bus ride home, I can#t wait to see my family again! I am missing my big sister a lot right now, I can't wait to see her! This week has gone by so fast!
Heute war Toll ! Wir sind nach Lautern schwimmen gegangen mit Freunden . Es war Super. Es gab viele rutschen und am besten die Springbretter . Dan ging ich und Benny zum Fußball platz . Da haben wir Lydia und Charlie getroffen . Es hat spaß gemacht. Danach haben wir Raklette mit der Familie gegessen . Es war lecker !

Helo eto . Oedd en gret heddiw . Am y dydd aethom ni nofio gyda´r almaenwyr . Oedd en hwyl . Oedd y sleids yn wych . Fy ffefrun oedd y ´springboards´.Wedyn aethom ni i cwrdd a Lydia a Charlie yn y parc tra oeddwn yn chwarae pel-droed . Oedd en hwylus iawn. Wedyn gaethom ni Raklette gyda´i deulu . Oedd en flasus iawn !!

Rhys Russell

Die tent war sehr Lustig und Prima gestern! Ich habe bbq gegessen! Es war SEHR Lecker. Ich habe am 4am geschlafen! Ich bin Müde. Heute, ich habe in Montare geschwommen Mitt Owen, Dafydd, Iwan, George, Ryan und Jo. Es war Spaß. Auch ich habe Bowling gespielt Mitt Daniel, Christina, Owen und Felipe. Es war Gut. Ich habe Hamburger Mitt Pommer fites gegessen. Es war lecker.

Roedd nos ddoe yn ddoniol ac yn hwyl! Rydyn ni wedi bwyta bbq arall! Roedd yn blassu'n BENDIGEDIG. Doedd fi, Megan ac Owen heb cysgu tan 4yb! Heddiw fe aethon ni i Montare i nofio. Roedd Owen, Dafydd, Iwan, George, Ryan a Jo yno. Oedd yn hwyl. Ar ol hynnu wnaeth fi, Owen, Filipe, Daniel a Christina mynd bowlo. Oedd hynnu'n dda. Yn bowlo wnaethon ni bwyta bwrgwr efo sglodion. Roedd hynnu'n blasus!

Last night was fun and really funny! We ate another Bbq! It tasted LUSH! Me, Megan and Owen didn't sleep until 4am! I'm really tired! Today we went to Montare to swim. We also saw Owen, dafydd, Iwan, George, Ryan and Jo. That was really fun. After that me, Christina, Daniel, Owen and Felipe went bowling! It was good. In bowling I ate a burger with chips! It was tasty!

Diwrnod olaf yfory! :(
Rhys Xx

Felsenmeer!

Hallo!
Heute Morgen bin ich in die Kirche mit Annika und ihre Mutter. Ich fand's sehr interessant, denn wir im Moment in der Schule einen Project über Kirchen machen aber iich war SEEHHR müde! Danach haben wir Megan Thomason und Bärbel getroffen und sind zum Felsenmeer gefahren. Da sind wir über riesige Steine geklettert bis wir ein fantastisches Gasthaus erreicht haben und ein leckeres Essen gehabt haben. Wir hattten alle sehr viel Spaß aber danach waren ich und Annika völlig kaput, und sind im Auto eingeschlafen! Wir haben zusammen Avatar auf Deutsch angeschaut, was total geil war denn ich den Film schon lange anschauen wollte. Ich kann's fast nicht glauben das wir Morgen schon nach Hause fahren müssen. Danke Annika und deine Familie das ihr diese Zeit so unvergässlich gemacht habt - ich werde euch alle vermissen!!! Danke auch Miss James und die anderen Lerern das ihr diese Reise möglich gemacht habt!
Tschüss - Robin :D

Helo!
Bore 'ma es i i'r Eglwys gyda Annika a'i fam. An fy marn i roedd yn diddorol iawn, yn enwedig gan ein fod yn astudio'r Eglwysi wahanol yn Add Gref. Ar ol hynny wnaethom ni cwrdd gyda Megan Thomason a Bärbel ac aethon i'r Felsenmeer. Fyna, dringon ni dros creigiau anferth cyn cyrraedd Bwyti a gaell cinio blasus iawn. Gaethom ni gyd llawer o hwyl ond roeddwn i a Annika wedi blino'n lan, a wnaeth y ddwy ohonom cwympo i gysgu yn y car! Yna wnaethom ni gwylio Avatar yn alameneg, rhywbeth ffindiais i'n gret gan fy mod wedi bwriadu gwylio'r ffilm am oesoedd. 'Dwi ddim yn gallu credu ein fod yn gadael yfory. Hoffwn diolch i Annika a'i theulu am amser ananghofiadwy - mi fyddai'n colli chi gyd!!! Hefyd, diolch yn fawr i Miss James a'r athrawon eraill wnaeth rhoi lan gyda ni a gwneud y daith yn bosib!
Hwyl - Robin :D

Hello!
This morning I went to Church with Annika and her mum. I found it really interesting, especially seeing as we're studing the different Churches in R.E at the moment. Afterwards we we met up with Megan Thomason and Bärbel and drove to the Felsenmeer. There, we climbed over huge rocks before reaching a restaurant where we had a delicious lunch. We all had loads of fun, but Annika and I were so tired that we both fell asleep in the car on the way back! I can't believe we're leaving tommorrow already. I'd like to thank Annika and her family for making this week so unforgettable - I'm really going to miss you all!!! Thank you also to Miss James and the the other teachers for putting up with us and making this trip possible!
Bye bye - Robin :D
Hallo!
Heute, habe ich Frühstück mit Megan, Rhys und seinen partners gegessen. Demals habe ich zu nehmen unhten die Zent. Ich habe nach der schwimbad gefahren. Die Schwimbad war fantatsisch, es war viele schwimbad verschieden, rutschbahn und zwei sprungbrett ( ein 1 metr und ein 3 metr). Ich habe Iwan, Dafydd, Rhys, George, Ryan, Joe und seinen partners in die Schwimmbad. Es war viele spaß, wir hast der rutschbahn zu einimel geuntergangen. Demals ich mit Rhys und unser partners nach bowling, es war sehr spaß, Ich habe ein Spiele gewonnen. Morgen, werde ich mit Felipe nach die Gymnasium gegangen. Demals, hast wir ein Imbissraumin der Schule gegessen, es wird prima.

Heddiw bwytais brecwast at Ty Felipe gyda Megan a Rhys ac ei Almaenwyr nhw oedd wedi cysgu draw am y noson hynny mewn pabell. Wedyn wnaeth pawb helpu i gymryd lawr y pabell cyn i Rhys a Megan gadael. Aethom ni wedyn i nofio yn pwll nofio tu fas i'r ardal Grünstadt. Roedd yn hwyl iawn, yn y pwll nofio oedd yna llawer o pylloedd gwahanol, sleidiau a dau bwrdd deifio( un un metr a'r llall tair metr). Gwelom ni Iwan, Dafydd, George, Rhys, Joe a Ryan yn y pwll. Cafom ni llawer o hwyl yna, aethom ni gyd i lawr y sleid ar yr un pryd a wnaeth nifer ohonom ni dderbyn leision o bellyflopio bant o'r bwrdd deifio, AWW! Pedwar o'r gloch gadawodd ni y pwll nofio ac aeth fi ac Rhys i Fowlio gydag ein partneriaid ni, roedd yn llawer o hwyl! Yfory mi fyddan ni yn mynd mewn i' Gymnasium gydag ein partneriaid ac aros am y buffet yn hwyrach, mi fydd yn llawer o hwyl.

Today I had breakfast at Felipe's house with Megan, Rhys and their partners who all slept over last night in a tent in the garden. After breakfast we all helped to pack up the tent and clear away all he mess we made in the night before Megan and Rhys left. Later we drove up to meet Rhys again and we all drove down to a swimming pool just outside the Grünstadt area. The pool was so much fun, there were lots of different pools, slides and even two diving boards (one one metr and the other three metres). We also met up with Iwan, Dafydd, Rhys, George, Ryan and Joe at the swimming pool. We had lots of fun, we all went down the slide in one big clump, I got kicked in the face a couple of times. Some of us received bad burns from bellyflopping of the diving board! After that me, Rhys and our partners went to bowling nearby, it was really fun! Tomorrow I will go into the Gymnasium with felipe and stay there for the buffet tomorrow evening! Then we all go back to Wales, it's been nice in Germany but I've really missed my house and parents, but definitely not my sister!
Tschuß
Hallo! Heute war wunderbar! Ich habe der Tiergarten Worms mit Elen, Doreen, Danica und Marie besuchen! Es war sehr schön und die Tiers war sehr niedlich! Ich habe Ziegen, Schafe, Schildkröten, Wolfe, Eulen, Esel, Schlangen, Hirsch, Limas, Eidechsen, Fisch, Füchse und mehr! Es war prima! Ich habe ein Piknik auf dem Rasen gegessen, sehr lecker. Dann, ich habe eis von der Shop gegessen es war gut! Ich habe mit Elen Doreen Dani und Marie gesprochen. Marie ist sehr lustig. Sie ist in 8E mit mir morgen. Elen, Mia, Kalum und James N ist in 8E auch, also es wird toll. Morgen, bin ich in der schule mit Doreen gefahren. Ich habe Deutsch, Englisch, Kunst und Biologie. Es wird gut. Danke Schön Miss James für der Woche!
Tschüß! <3
Phoebe.

Haia! Roedd heddiw´n
arbennig! Aethom i´r Tiergarten Worms, sef fath o sw. Aethom gyda ffrind Dani a Doreen sef Marie. Roedd e´n hwyl iawn ac roedd rhai o´r anifeiliaid yn ciwt dros ben! Gwelais geifr, defaid, crwbanod enfawr, bleidd, tylluanod, neidr, ceirw, pysgod, llwynogod a fwy! Ni welom y bleidd yn gyntaf on yna daeth 5 ohonyn allan o´r llwyni! Roedd llawer o´r anifeieliaid yn bwyta allan o´ch dwylo, teimlodd hyn yn od iawn! Bwyton ni picnic ar y gwair, roedd y bwyd yn gret! Ar ol gawsant hufen ia yn a siop. Eisteddais ar bwyd y llyn a siaradon am amser hir! Mae Marie yn ddoniol iawn ac hi yn y dosbarth 8E gyda fi hefyd! Hefyd gyda fi mae Elen, Mia, Kalum a James N felly bydda i ddim ar ben fy hun! Dioch i Dduw! :P Yfori rydw i´n ymweld a´r ysgol a mae ganddyn Almaeneg, Saesneg, Celf a Bioleg. Felly oleia fyddaf yn diall rhyw faint o´r diwrnod- Saesneg! Credaf bydd yn dydd yn brofiad gwych! Dyma yw fy blog olaf sydd yn eithaf drist. Rydw i´n hanner hapus a hanner ddrist am ddychwelyd gartref ar y bws fori! Rydw i eisiau treulio fwy o amser yma yn Grünstadt! Diolch Miss James am yr wythnos wych yma! :)
Hwyl am y tro olaf <3
Phoebe.

Hey! Today was wonderfull. We visted the Worms Tiergarden which is like a sort of zoo. Marie, Dani and Doreen´s friend joined us too! We had loads of fun and some of the animals were so cute! We saw goats, sheep, horses
, wolves, limas, monkeys, deers, lizards turtles and lots more! We didn´t see any wolves at first but after a while 5 or 6 of them appered out of the bushes! It was so exciting! A lot of the animals you could feed out of your hand and pet, it felt a bit odd on your hands! The sheep were the most aggressive and would barge into you intill you fed them! It was quite scary! :S We ate a picnic on the grass, the food was tasty! Afterwards we had an ice-cream from the shop and talked for ages at a table next to the lake! Marie was very funny! She tried a bit of the animal food- she was nearly sick but kept insisting it was the best food she´d ever eaten! She is in 8E with me to
morrow along with Elen, Mia, Kalum and James N, which means Iüm not alone thank God! :P As you can guess, tomorrow I´m going to school with Doreen! We have German, English, Art and Biology. So at least I´ll understand something- English! This is my last blog which is quite sad! I´m half happy and half sad to be leaving tomorrow- I just wish we had mor time in Grünstadt! Thank you Miss James for this amazing week! :)
Bye for the last time! <3
Phoebe.
Heute, habe ich mit Dani, Phoebe, Doreen und Marie in die Zoo gefahren. Es war super! Habe ich ein Wolf, ' King julian's ' haha, (lima) und Affe gesehen! Die Affe war sehr lustig weil die Affe hat rot Po! Hahah! Bei 2:00, habe ich ein Picknick gegessen, es war sehr lecker und prima. Nach das, habe ich sie Wolf gesehen. Es war sehr interessant! Bei 7:00, die Zoo es war Ladenshcluss, also habe ich mit Doreen müter geurlaub. Nach, habe ich ein eis gegessen. Es war sehr lecker. Nach schreiben meine blog, werde ich schlafen weil morgen werde ich Dani schule gefahren, und werde ich früh geweken! :( Morgen, werde ich ein Büffet gegessen vor werde ich meine house gefahren:( tchuß

Heddiw aeth fi i sw efo Dodo, Dani, Phoebe a Marie. Roedd yn gret. Gwelom ni bleiddiau, Limau, 'meercat's', neidrod a llawer mwy! Aethom ni i bwydo'r asynod a'r dafad yn gyntaf ac yna aethom i gael picnic. Cafod ni Brezel und apfelschorle! Mi roedd yn flasus iawn! ar hynny, aethom i weld y 'meercat's' a'r bleiddiau. Yn gyntaf nid oeddwn yn gallu gweld y bleiddiau, ac felly nid oeddwn yn credu bddwn yn cael llun, ond pan ymddangoson nhw, roedd Marie a finnau yn gyffroes iawn! Anifail hoff Marie yw Blaidd. Ar ol gweld y bleiddiau aethom i cael hufen ia, ac am 7:00 yh roedd y sw yn cau, felly fe wnaeth mam Doreen pigo ni lan. Ar ol i mi orffen ysgrifennu'r blog yma fe fyddai yn mand i gysgu oherwydd yfory mae'n rhaid i fi godi am 5:30 yb gan fy mod yn mynd i ysgol Dani. Ar ol dod nol o'r ysgol mi fyddaf yn gorffen pacio fy mag ar gyfer y taith HIR yn ol. Ar ol hynny rydw i a Dani yn mynd i gael Buffet cyn mynd gatre. Dydw i ddim yn edrych ymlaen at gadael! Hwyl

Today i went to the zoo with Dani, Dodo, Phoebe and Marie. It was great! We saw, lima's Meerkat's, wolves and lots more. At first we went to feed the Donkeys and the sheep and goats. Then at 2:00 we had a picnic. We had Brezel, Apfelschorle and sweets. Then we went on to see the monkeys and wolves. At first we coulnd't see any wolves, so we didn't think we would see any, however when one appeard me and Marie were so exited! Marie's favourite animals are wolves. After seeing the wolves, we went to have an ice creme. Then at 7:00 we left because the zoo was closing. After i finish my blog i will go to sleep because in the mornich i will have to wake at 5:30 because i am going to DAani's school tomorrow. After i come home from school I will pack the rest of my clothes ready for the LONG journey home. After packing my things we will all go to a buffet and eat before we leave. I will be reluctant to leave because it is so nice here. BYE
Elen x
Hallo!
Tag fünf in Grünstadt. Ich habe Volleyball in der soccerparc mit Franziska, Danielle, Kira, James N und Gabrielle gespielt. Es war sehr gut und lustig. Ich habe burg mit die familie gesehen. Es war sehr interessant. Ich werde schule morgen. Ich werde classe mit James, Phoebe a Kaelum. Dann ich werde reisen zurück zu Wales. Ich bin aufgeregt jeden zu sehen, aber es ist traurig "Tschuss" zu sagen. 


Helo!
Pumed dydd yn Grünstadt. Heddiw aethom ni i weld castell enwog or enw yr Hambach Castle roedd hyn yn diddorol iawn i weld. Roedd y castell ar ben mynydd ac roedd y blick y ardderchog o fan hyn. Hefyd aethom ni i weld y barel fwyaf yn y byd roedd hyn yn diddorol iawn hefyd. Yna aethom ni i'r soccerparc roedd Danielle, Kira, James N a Gabrielle yna hefyd ac chwaraeon ni gyd Volleyball gyda'in gilydd yn yr haul. Roedd yna tywod ar y llawr ble oedden yn chwarae Volleyball a cafe bach a deck chairs felly oedden yn teimlo fel gwyliau tramor go iawn, oh neis! Wedyn aethom ni i tref bach i weld Mam-gu a Tad-cu Franziska aethom ni i weld y mill gwenith roedd ei tad-cu wedi ail-creu yn 2007. yfory rydym yn mynd i ysgol gyda ein partneriaid, yn fy dosbarth i mae partner James Neill, Phoebe a Kaelum felly o leia fod i ddim yn loner yn mynd o gwpas yr ysgol haha, Rydym yn mynd adref yfory mae wedi mynd mor gloi ond rydw yn edrych ymalen i weld pawb ond mae mynd i fod yn drist i adael pawb yn yr Almaen.


Hello!
Fifth day in Grüunstadt. Today we went to a famous castle called Hambach Castle it was very interesting. The castle was on a mountain and the views from here were amazing. We then went to the biggest barell in the world this was very interesting too. Then we went to the soccerpark in the soccerpark we played volleyball with Kira, Danielle, James N and Gabrielle. It was sunny when we were playing so that was good to. After the soccerpark i went to meet Franziska's grand parents, we went to see the wheat mill that Franziska's Grand Father re-made in 2007 this was interesting because it ran in almost exactly the same way as it used to. Tomorrow we are going to school with our partners, James, Kaelum and Phoebe's partners are in Franziska's class to so at least i will not be a loner in there school because there are other people in the same class hahaa. I can't belive we are going home tomorrow the week as passed so quickly i am very very exited to see everyone at home but it will olso be quite sad so say goodbye to everyone here in Germany.


Mia xx
Cymraeg:
Heddiw, eithom ni am twr o gwmpas yr ardaloedd leol, atyniadau twristiaeth. Gwelais y wal enfawr 'ma oedd fod i wella bobl a asthma, hayfever neu unrhyw fath o celfyd i'r ysgyfaint. Roedd e fel wal enfawr oedd yn amsugno y halen o'r mor ac yn caniatau iddoch chi anadlu aer fres. Heddiw roedd fy'n hayfever yn wael iawn ac roedd y aer fres wedi helpu llawer. Yna yn yr un ardal gwelsom ni 'wine barrell' enfawr!. Yr un fwyaf yn y byd. Cawsom cyfle i fynd mewn ac roedd e wedi cael ei troi mewn i bwyti traddodiadol. Roedd e'n brydferth iawn. Yna teithiom ni i 'Soccer Park' yna chwaraeon ni pel volley ac pel droad gyda Mia, James ac ein Almaenwyr. Cafon ni hufen ia ac yna roedden ni wedi mynd adref. Chwaraeais i tennis ffwrdd, badminton ac tennis traeth efo Kira ac yna cawsom ni fwyd. Bwytais tatws, ham ac asaparagus gyda saws hollindaise. Roedd e'n flasus iawn. Rydw i'n mynd i ddechrau pacio mewn munud ac yna rydym ni'n mynd i wylio'r Hangover. Yfory rydym yn mynd i amgueddfa arall ac yna ar ol cael buffet rydym am teithio adref!.. Y taith hyr yn ailadrodd eto..:/

English:
Today we went for a tour around the local area's. We went to see the tourist attractions! We went to see a healing wall. Its a huge wall that evapurates the salt from the sea & is like a waterfall down the wall. Its a long outside building and you have to pay 1.50 euro's to walk around in it. Its ment to help to cure hayfever, asthma or any other kind of lung diseases. My hayfever was quite bad today and i felt quiet ill & walking around this wall really help to clear my bunged up nose. People go their to cure their illness and its very popolar with the older people. Then accross the road we went to see the biggest wine barrell in the world! I think it was 12 meteres high. We went inside where it had been conferted into a restuarant. Then we went to a Soccer Park, its a place we're you can play volleyball and football & football but its like golf! We met Mia, James and their german's there, its was a really funny day! After a day of playing volley ball, Kira&I came back and played table tennis, badminton and beach tennis. Then we had dinner, we had potatoes, ham & asaparagus but it was white. Now im doing my blog and later i will start to pack & watch the Hangover with Kira! Then tomorrow we will go to another Musuem about Jumbo Jets & then have a buffet before leaving for the 16 hour trip. Not looking forward to that but it will be worth it to be home with my friends and familly!

German:
Heute, Ich bin Sehenswürdigkeiten gefahren. Ich habe große Mauer und größte Weinfass der Welt gesehen. Dann habe ich mit Kira, Mia, James, Gabriel und Franzizka volley ball und fußball gespielt. Ich habe Mcdonalds gegessen. Es war lecker. Volley ball ist fantastich und toll! Heute ist sehr lustig! Dann habe ich Tischtennis, Badminton und Beach-Tennis mit Kira gespielt. Es war gut. Dann habe ich spargel, Schinken und Kartoffeln gegessen. Ich werde Hangover sehen. Morgen werde ich Museum fahren und werde ich buffet essen. Dann werde ich nach Hause fahren!

Danielle x

Ail dydd gyda'r theulu!

Hallo!
Heute, ich habe Cornflakes gegessen und Milch getrunken! Ich habe Uno gespielt. Ich bin nach Heidelberg mit dem Auto gefahren! Ich habe das Heidelberger Schloss besucht! Es war super! Ich habe Eis mit der Familie gegessen, Es war gut! Heidelberg ist besser als Mannheim!

Helo!
Heddiw, yn y bore, bwytais i cornflakes ac yfais llaeth, roedd hwn yn neis i dechrau y dydd efo! ar ol gael ein brecwast, roedd fi a Lea yn chwarae uno(Eto!!) ar ol chwarae uno, bwytais ni sglodion ac cig mochyn, roedd hwn yn neis iawn oherwydd roedd e yn rhywbeth rydw i yn hoffi llawer! ar ol bwyta, oeddwn ni yn mynd i Heidelberg, Mae Heidelberg yn fel Mannheim ond yn well! Yn Heidelberg, aethon ni i castell efo Rhian ac Ruby, roedd y taith i Heidelberg yn neis heddiw achos mae'n dawel yna ac mae'n lle dda i ymlacio! Bwytais hufen ia, roedd ganddo i 3 flas gwahanol, Vanilla, Tropical, ac kiwi, roedd yr hufen ia yn neis iawn! ar ol ddod nol o Heidelberg, roeddwn ni yn ymlacio oherwydd roeddwn ni yn cerdded am 4 awr rownd Heidelberg. Doedd heddiw ddim llawn o pethau i gwneud, ond roedd e yn dda i gael dydd i ymlacio! Does ddim llawer i ysgrifennu amdano heddiw oherwydd doedd dim llawer o pethau gwahanol o beth rydyn ni wedi gwneud ac rydw i eisiau mynd i gwely nawr, felly, hwyl!

Hello!
This morning I woke up at 8:35 after having a long day yesterday. After waking up, I decided what clothes I wanted to wear for today, and I also started to pack up all my stuff because tomorrow is the day that we are leaving Germany. Today was a day to just relax! After having a nice breakfast we played a few games of Uno! After a while we had our food, to start with, we had this really nice Asparagus soup as a starter, Then we had really nice chips and a Pork Steak, after that, we had some cake, but I didn't eat much cake because I was still full after the amayingly cooked Pork Steak! This food was so good because I ate so much and it was just amazing choice of food for today! After eating, we went to Heidelberg, It's a beautiful city, It was just like Mannheim, but alot more beautiful! We went to the Heidelberg Castle and we went there with Rhian, Ruby, their partners, and their partners parents! It was fun because everybody came together and we had so much fun as a big group walking around the castle, we had time to try speak german to the partners and make them laugh at our fail pronouncing skills, and also to get the chance to get along better. This was fun because we had the chance to do what we want! After a while, we decided to get some Ice cream, I had 3 scoops of flavours, I had Vanilla on top, Tropical was the second one, and lastly, it was Kiwi! The Ice cream is really good in Germany, better than in Wales. After eating our Ice creams, we headed in different directions, Lea's family and I went home whilst Rhian and Ruby's families went the other way, Lea's family and I went home, And we have been relaxing all day, It has been such a nice, warm day to do so too! I will now go because It's time for me to go to bed, Off to Speyer and going home on the bus tomorrow! Bye!

Tschüß!
Hwyl!
Bye!

-Leah!
Hallo, heute wir sind gegangen in das schwimmbad. Es war wunderbar. Wier sind mit George und Florian, Joseff und Benjamin , Dafydd und Freddy, Rhys und Daniel und mit vielen andren gegangen. Wier sind viele stunden geschwommen. Philipp und seine familie habe mir toller geschenke gemacht. Ich bin müde nach einen langer tag.

Tschüß

Helo, heddiw aethom ni i'r pwll nofio efo llawer o pobl. Roedd on gret. Roedd yna llawer o pethau i wneud, er enghraifft nofio, mynd ar i sleid mewn 'rubber ring', deifio bant o bwrdd deifio a mwy. Mae rhieni Pilipp wedi rhoi fi anrhegion arbennig. rydw i#n flinedig iawn ar ol dydd hir iawn.

Nos da

Hello, today we went to the swimming pool. It was brilliant. There were lots of thing to do. Philipp and his parent's have presented me with beautiful gift's. There were a lot of us going to the swimming pool today and we all had a lot of fun. I am very tired after a long day.

Goodnight
Guten Abend! Heute war gut! Zum Mittagessen habe ich "Spätzle" gegessen. Es war sehr lecker! Dann bin ich nach Bad Dürkheim gegangen und ich bin mit Martha, Priya und ihren partnern im schwimmbad geschwommen. Es war lustig und toll! Ich habe die Rutsche gemocht! Heute Nacht bin ich mit Rebecca zu Selin Haus gegangen und ich habe einen Film gesehen! Es war spaßig und prima! Guten Nacht!

Helo! Mae heddiw wedi fod yn dda! Am cinio ges i fwyd sy'n Almaeneg iawn o'r enw "Spätzle". Roedd e'n flasus iawn a roedd e'n y pryd o fwyd orau rwyf wedi cael yn ystod fy amser yn Grünstadt! Ar ol cinio aethom ni nofio yn Bad Dürkheim gyda Martha, Priya a'u partneriaid. Cawsont llawer o hwyl yna yn enwedig ar y sleid! Roedden ni gyd yn mynd lawr gyda'n gilydd a roedd e'n gyflym iawn! Roedd yna hefyd pwll ag dwr halenog ynddi a roedd hynny'n twym. Roeddwn yn hoffi hynny'n fawr iawn! Heno aethon ni i dy Selin sef partner Priya i wylio ffilm. Doeddwn i ddim yn hoff iawn o'r ffilm ond gaethom ni lawer o hwyl a roedd yn noson dda! N0s da!

Hello! For lunch we had a typical German dish called "Spätzle" which is made 0f potatoes in a cheese sauce. It was really nice and probably my favourite dish of the week! After lunch we mmet up with Martha, Priya and their partners and went swimming in Bad Dürkheim. It was very fun, especially the slide. We all went down the slide together and it was really fast and it was funny! Martha and Priya also loved the slide and we went on it loads of times. There was also a small pool with salt water which was warm so we spent some time in there, but for most of the time we went on the slide! This evening we went to Selin's house to watch a film. I didn't enjoy it very much and niether did Priya but we had a lot of fun and it was a good night! Good night!

Blog Rhian

 

Hallo,

Heute ich Heidelberg besuchen mit Miram, Paula und Ruby. Heidelberg was sehr schön, es war groß und alt. Gingen wir in einem Schloss, es war sehr alt!
Es war wolkig, ich habe dönner gegessen es war lecker !

Helo,
Heddiw aethom ni i Heidelberg efo Miriam, Paula ac Ruby! Roedd Heidelberg yn prydferth iawn. Aethom ni lan i castell hen yma lle oeddech yn gallu weld yr holl ddinas. Roedd yna llawer o pobl o tramor yn Heidelberg dwedodd mam Miriam fod mae Heidelberg yn ddinas enwog iawn! Cefais dönner ac oedd hwnna yn neis iawn. Roedd y tywydd yn eithaf neis heddiw!

Hello,
Today I went to a city called Heidelberg with Miriam, Paula and Ruby. Heidelberg was very very beautiful. We went to a castle it was very old and youu could see the whole city on top of the castle. I have enjoyed today alot and I am going to school with Miriam tomorrow, tonight I must start packing :(

Love to all at home Auf Wiedersehen !<3<3

Diwrnod 4 a 5

Hallo!
Ddau blog heddiw gan fod yn rhy hwyr ysgrifennu un nos ddoe ar ol mynd i barbeciw. Dyma'r un o ddoe:
Hallo!
Heute war sehr, sehr gut. In die morgen habe ich Grünsdadt gegangen. In Grünsdadt habe ich bratwurst und pommes gegessen. Es war sehr lecker. Ich liebe bratwurst, es ist besser als wurst die U.K! Auch, habe ich Fußball mit Iwan, Manu, James, Gabriel, Joe, Benjamin, Ryan, Phillip und George und Florien. Es war prima! In die nachts habe ich BBQ mit Dafydd Brown und Simon und die Familie. Es war geil! Also, ich habe 2012 mit Dafydd, Simon und Vanessa und Megan Dancey gesehen. Ich fand 2012 einfach.Ich werde in die morgen in Kaiserslautern schwimmen.
Tschüß!
Daf
Helo!
Roedd heddiw eto yn arbennig. Mae'r amser yn mynd yn rhy gyflym! Bore yma aethom ni i ffair diwyllianol yn Grünsdadt. Roedd yr ffair yn hwyl ian gan fod digonedd o fwy, ddiod ac bennaf oll, cestyll sboncio. Cawsom llawer o hwyl yn chwarae. Ar ol hyn fe aethom i chwarae pel-droed am cwpl o oriau. Roedd hyn eto yn hwyl iawn, ond roedd yn gem gystadleuol iawn rhwng yr Almaenwyr a ni! Yna cawsom barbeciw efo Simon a Dafydd Brown cyn gwylio'r ffilm 2012. Dydd arbennig!
Hwyl!
Daf
Hello!
Another great day. This morning we went to a industrial fair in Grünsdadt where we ate, drank and played on the bouncy castles! It was very fun. After this we went and played football, Welsh versus Germans. It was a very competitive match! In the night we had a BBQ before watching a film. Tommorow we go swimming to Kaiserslautern.
Bye,
Daf

Blog heddiw:
Hallo!
Heute morgen und abend, habe ich in die Schwimmbad in Kaiserslautern mit Ryan, Iwan, Manu, Phillip, George, Florien, Benjamin und Joe geschwommen Es war total gut! In die Schwimmbad habe ich von dem sprungbrett gesprungen. Ich liebe springen weil es prima ist! Auch, habe ich pommes in die Schimmbad gegessen. Morgen, werde ich Speyer besuchen.
Tschüß
Daf
Helo!
Eto, dydd ardderchog! Heddiw, fe aethom ni nofio yn Kaiserslautern efo nifer o bobl. Roedd yr nofio yn hwyl iawn. Fy hoff rhan oedd deifio o'r springboards. Yn ogystal a hyn cefais sglodion yn yr pwll nofio hefyd. Yfory rwyn mynd i Speyer. Dydw i ddim yn gallu aros!
Hwyl,
Daf
Hello!
Yet again, another brilian day. Today was spent at the swimming pool with manyother people. It was great fun. My favourite part was diving from the springboards. It was very exciting! I also ate chips in the pool. Tomorrow I will visit Speyer. I can't wait!
Bye,
Daf

Hoffwn diolch i Miss James yn ogystal ar athrawon eraill ac athrawon yr Almaen er mwyn rhoi yr cyfle gwych yma i ni.
Dankeschön!
Hallo! Ich bin zum Attleiningen, Neuleiningen, Bad Dürkheim und Kaiserslautern. In Attleiningen und Neuleiningen ich habe schlösser gebesucht. Es war sehr klein. In Bad Dürkheim ich habe das größte Weinfass der welt gebesucht. Es war sehr groß. In Kaiserslautern ich habe fußball stadion gebesucht. Es war groß. Tschuß.

Helo! Heddiw aethon ni i Attleiningen, Neuleiningen, Bad Dürkheim ac Kaiserslautern. Yn Attleiningen ac Neuleiningen roedd ni wedi ymweld a dau castell fach. Mae y rhai yn Cymru yn fawrach. Yn Bad Dürkheim roedd ni wedi ymweld ar barrel fawrach yn y byd. Mae'n galli ffitio 1,700,000 liter o gwin mewn i fe. Wedyn yn Kaiserslautern, ymweldais i yr stadiwm peldroed ir tim Kaiserslautern. Roedd e'n fawr iawn. Hwyl fawr.

Hello! Today we went to Attleiningen, Neuleiningen, Bad Dürkheim and Kaiserslautern. In Attleiningen and Neuleiningen we went to see some castles that were like the ones in Wales but smaller. Then we went to Bad Dürkheim which has the largest wine barrel in the world which can hold 1,700,000 litres of wine. It has a restaraunt inside of it aswell. We also went to Kaiserslautern football stadium which is the highest stadium in Germany. Unfortunatly it was closed so I could not have a look inside but it looked really high from outside. Bye.
Heute war gut!

Ich bin um elf Uhr aufgewacht. Ich habe auf 'Skype' mit meine Bruder und Schwester gesprochen!
Es war gut und nett! Dann habe ich Ffion, Rebecca, Priya und Selin getroffen. Wir waren in Bad Dürkhein im Salinarium schwimmen. Es war Spaß! Da war die Wasserrutsche, es war wunderbar! Danach habe ich Chicken Nuggets gegessen. Es war sehr lecker. Morgen ist unsor letzter Tag! :(

Roedd heddiw'n dda!
Wnes i codi am un ar ddeg o'r gloch. Wnes i mynd ar 'skype' efo fy mhrawd a fy chwaer a siarad efo nhw, roedd hyn yn neis. Yna wnaethon ni cwrdd a Ffion, Rebecca, Priya a Selin. Wnaethon ni mynd i'r pwll nofio yn 'Bad Durkheim' o'r enw 'Salinarium'. Roedd hyn yn hwyl iawn! Roedd yna sleid ddwr, roedd hyn yn wych! Ond roedd y dwr yn oer iawn! Ar ol hyn wnes i fwyta Chicken Nuggets, roedd hyn yn flasus iawn. Yfori yw'r diwrnod olaf! :(

Today was good!
I woke up at eleven o clock. I went on Skype with my brother and sister, we talked, it was very nice. We then met up with Ffion, Rebecca, Priya and Selin, we went to the swimming pool in Bad Durkheim called Salinarium, this was very fun! There was a slide, it was so fun and wonderful, but the water was slightly cold! After this i ate Chicken Nuggets, they were delicious! Tomorrow is the last day! :(

Tschüss!
Hwyl!
Bye!
Martha

Hallo!
Heute, Ich bin schwimmbad mit Mimi,Paula, Kim, James,Dafydd,Amy,Charlie ,Alys,Lydia und ihren Partnern gegangen.Es war sehr gut und sehr wunderbar.Ich habe wurst gegessen.Es war sehr lecker!Ich habe mit Megan Dancey gesprochen.Ich habe mit Amy geschwommen.Ich werde Josias Hause gehen.
Laura x

Helo!
Heddiw es i nofio eto hyda llawer mwy o pobl roedd yn siawns wych i dod i nabod mwy or Almaenwyr.Wnes i mwnhau eto ond roedd y pwll nofio ddoe yn well.Wnes i weld Amy a wnes i nofio gyda hi roedd yn hwyl.Wnes i bwyta selsig roedd yn wahanol i selsig ni! Ryda i mynd i bwyta pizza mewn munud a rdw i mynd draw y ty Josias

Laura x

Hello!
Today I went swimming agian with a lot more people , it was a great chance for me too meet more Germans and make more friends.I had great fun and i saw Amy and i swam with her we had a great time and im glad i spent the day with everyone.I am going too eat pizza now and gthen later on i will be going over Mimis friends house , I shall start to pack tonight! missing everyone at home

Laura x

Y Dydd Hwn

Gestern sind wir in Eisenberg schwimmen gegangen.
Es war super.
Wir haben Fußball gespielt mit James, Harri, Yannik,
Josias und Simon.
Es war sehr gut.
Danach haben wir bei Freddy gegrillt und mit Dafydd George,
Freddy, Megan, Vanessa und Simon "2012" geschaut.

Wnes i chwarae yn yr pwll nofio, efo James a Harri. Yna wnes i
chwarae pel-droed efo James, Harri, Yannik, Josias ac Simon.
Roedd yn llawer o hwyl.
Yna wnes i mynd draw i ty Freddy ac Dafydd George ble wnes ni
cael Barbaciw ac chwarae Pel-Droed, hefyd wnes ni gwilio'r
ffilm"2012"

I went to the swimming with Harri and James where we played
Football. I then went to Dafydd George's house where we had a
Barbeciw and watched the film "2012"
Hallo! Heute war wunderbar! Ich habe mit Bärbel, Robin und Anika das Felsenmeer besucht. Wir sind über Felsen geklettert. Es war ziemlich schwer aber es hat Spaßgemacht. Ich habe die Großeltern von Bärbel besucht. Sie sind sehr nett.

Helo! Roedd heddiw yn hwyl! Es i efo Bärbel, Robin ac Anika i Felsenmeer. Dringon ni dros y cerrig, roedd e'n eithaf anodd ond llawer iawn o hwyl. Ar ôl dringo am amser hir, bwyton ni cinio yn y cafe. Roedd e'n blasus iawn! Wedyn, ymwelais i a mamgu a thadcu Bärbel. Roedden nhw'n caredig iawn. Mae'n anodd i gredu rydyn ni yn mynd adref yfori! Mae'r wythnos wedi mynd yn gyflum ond mae e wedi bod llawer iawn o hwyl.

Hello! Today was great! I went to Felsenmeer with Bärbel, Robin and Anika. We climbed over lots of rocks, it was quite hard but lots fun. After climbing for ages, we had lunch at an African themed cafe. It was yummy! Then, I went to visit Bärbel's grandparents. They were lovely. It's hard to believe that we are going home tomorrow! This week has gone so quickly but it has been lots of fun!
Today I got up at 10:30am and we went to the swimming pool, we played rugby for while and we taught the germans how to do line outs. This evening we are going to have a barbaque at another of Philip's friends houses and maybe watch a film.

Heddiw gwnes i codi am 10:30yb a gwnaethon ni mynd i pwll nofio, chwaraeon ni rygbi am amser bir a gwnaethon ni dysgu'r almaenwyr sut i gwneud "line out". Prynhawn yma rydin ni'n mynd i cael barbaque yn ty un o ffrindiau Philip.

Heute ich schwimme im freibad/schwimmbad und spiele rugby. Heute abend sind wir yu einem Beabecue an einem Philip freunde Häuser.
Heute, habe ich mit Katja in SeaLife und Technikmuseum in Speyer besucht. Die Technikmuseum war interessant und lustig! Speyer ist ziemlich groß aber es ist viel los dort. Auch das SeaLife war wunderbar aber ich mag Muränen nicht, weil sie mir Angst machen.
Ich habe Spargel mit Eierpfannkuchen und Pfannkuchen mit Preiselbeeren gegessen. Es war fantastisch denn ich mag essen! Ich finde die Technikmuseum besser als SeaLife, denn ich habe einen U-Boot gesehen.

Heddiw es i gyda Katja a Marc sef brawd Katja i SeaLife a'r Technikmuseum yn Speyer. Mae'r Technkmuseum yn llawn awyrennau a ceir hen. Cymerais llawer iawn o luniau yno. Roedd yn diddorol iawn. Mae yna llawer iawn o injanau dan yno. Yn enwedig o America. Es i tu fewn i dair awyren hen ac doedden ni braidd yn gallu sefyll tu fewn i un ohonynt oherwydd ei fod ar ei hochr!
Hefyd es i tu fewn i long danfor. Roedd yn fach iawn tu fewn, er roedd yn edrych yn enfawr ar y tu allan. Ar ol i ni ymweld ar Technikmuseum aethom ni i lawr y rhewl i SeaLife.
Roedd SeaLife yn llawn pysgod ac anifeiliaid sy'n byw mewn dwr. Cymerais lluniau ond oherwydd doedden ni ddim yn gallu defnyddio 'flash' mae'r lluniau'n ofnadwy. Yr unig beth doeddwn i ddim yn hoffi oedd rhyw greadur a oedd yn edrych fel 'eel'. Doeddwn i ddim yn ei hoffi oherwydd mae'n fy atgoffa o neidr.
I ginio cefais Spargel gyda Eierpfannkuchen. Rodd yn flasus iawn. Mae Spargel yn blasu fel crempog ac roedd yn edrych fel crempog. Ac roedd y Eierpfannkuchen yn neis iawn.
Am tua 8 byddwn yn gwylio Harry Potter and the Prisoner of Askaban. Ddoe gwyliaus The Order of the Pheonix yn Almaeneg. Mae'n ddoniol iawn i weld y cymeriadau yn siarad iaith gwahanol. Ond mae eu cegau ddim yn symud ar yr un pryd!

Tschüss,
Hwyl!

Podlediad Newydd / New Podcast!

Unser Podcast für heute ist fertig! Hier gibt es Interviews mit YGBM und LG Austauschschülern: http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/7

Podlediad newydd sy'n cynnwys cyfweliadau gyda phartneriaid y cyfnewid. Mae podlediad heddiw yn Saesneg yn bennaf, ond hefyd yn Almaeneg: http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/7

This new podcast contains interviews with exchange partners from Grünstadt and YGBM. It is mainly in English today, but also contains some interviews in German: http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/7

All previous episodes available here: http://ygbmalmaen.jellycast.com/podcast/feed/2

12.06.11

Ich bin nach Neuleiningen gegangen. Ich habe das schloss besucht und es war sehr toll. Danach sind wir nach Bad Dürkeim gegangen und ich habe das größte Weinfass in Deutschland gesehen. Es war interessant. Danach sind wir auf ein Burgfest gegangen. Ich habe Monopoly gespielt.Dann sind wie essen gegangen und ich habe "Schnitzel" gegessen.Es war sehr lecker. Dann sind wir zu Annika gegangen. Es war spaß und sehr lustig!!

Roedd diwrnod 4 yn yr Almaen yn hwyl iawn. Aethon ni i ymweld a chastell yn y bore ac roedd e'n ddiddorol iawn. Hefyd wnes i a Selin chwarae Badminton a Monopoly yn yr ardd am ychydig ac yna wnaethon ni cwrdd a Martha a'i pharner Annika a Ffion a'i phartner Rebecca i ymweld a Barel gwin fwyaf yn yr Almaen. Darllenais i am ei hanes ac roedd e'n ddiddorol iawn! Wedyn aethon ni i castell arall lle roedd gwyl gwin enfawr ac roedd hyn yn hwyl Es i, Selin, Martha ac Annika a'r deuluoedd i bwyty a ches i 'Schnitzel' i fwyta ac roedd e'n flasus iawn. Wedyn aethon ni i ty Annika a wnaethon ni canu a ddawnsio a chwarae gem fel 'charades'. Cafon ni amser ddoniol iawn!! Pan daethon ni adref roedd e'n hwyr iawn felly aethon ni syth i'r gwely.

We went to a Castle in the morning and it was very peaceful there and the view was amzing!! We then went back to the house and Selin and I played badminton and Monopoly in the garden. We then met up with Martha, Annika, Ffion and Rebecca and we went to Bad Dürkeim to see the largest wine barrel in Germany. After that we went to another castle where there was a wine festival so we had some lunch and then went with Selin's family and Annika's family to a restaurant where i tried 'Schnitzel' for the first time. It was delicious!! Then we went back to Annika's house and we talked and sang and danced all night. I think we were all a bit hyper and we had a rave and it was probably the best night I had in Germany. When we got back it was very late so we went straight to bed. Today we are going swimming and i think it will be very fun!
Heute was prima!
Wir haben größte Weinfass besucht, es war groß! Ich habe Geschenk für meine Familie gekauft. Dann haben wir Burg besucht. Da war Musik und super Aussicht auch habe ich fotographiert. Danach haben wir Restaurant gegangen. Ich habe Salat gegessen, es war sehr groß! Auch habe ich schnitzel gegessen, es war ziemlich gut! Ich bin schlafen gegangen!

Roedd heddiw yn gret!
Wnaethon ni ymweld a'r casgen gwin mwyaf y byd! Roedd e'n enfawr! Wnes i prynu anrhegion am fy nheulu. Yna wnaethon ni ymweld a castell efo twr oedd yn dal iawn! Roedd yna cerddoriaeth a golygfa wych dros y mynyddoedd. Wnes i cymryd llawer o lluniau. Ar ol hynny wnaethon ni mynd i bwyty Almaeneg. Wnes i bwyta 'schnitzel' ond yn gyntaf roedd rhaid bwyta fowlen mawr, mawr o salad! Roedd y bwyd yn eithaf dda. Yna wnes i mynd syth i gwely!

Today was great!
We visited the biggest wine barrel in the world! It was HUGE! I then bought presents for my family. We visited a castle with an enourmously tall tower, we had a great view of the mountains nearby and the vineyards, i took many photos. After that we went to a German restaurant, I ate 'schnitzel', but first we had to eat a gigantic bowl of salad! The food was quite good. I then went to bed.
Ich habe Mimi, Paula, Kim, Laura, Yannick, Harri, Simon a Dafydd B im schwimmbad getroffen.Es war lustig und sehr fantastisch.Ich habe pommes gegessen und Fanta getrunken.Es war nett.Ich habe pizza gegessen.Es war sehr gut.Bei Phillip habe ich mit Mimi, Paula, Kim, Laura, Fuller, Finn, Matthew, Josias gesprochen.Es war nett und wunderbar.

Heddiw roedd ni wedi mynd nofio yn Eisenberg.Roedd en hwylis iawn.Bwytais i sglodion ac yfed fanta.Roedd y bwyd yn dda.Wnaeth i neidio bant o "süring board" oedd yn 10 metr.Roedd y teimlad yn dda iawn.Arol huna wnaeth ni cael pizza.Roedd y pizza yn blsus iawn.Yn y nos roedd ni wedi mynd i ty Phillip efo pobol eraill a siarad trwy'r nos.

Today we went swimming in Eisenberg.It was really fun.I had chips and fanta for food.I jumped off a 10 metr spring board, it was the scariest thing i have ever done so far.But it was fun though.After swimming we had pizza.It was very nice.Later that night we went to Phillip's house with other people and we were talking all night.I was very tierd at the end.

Tag fünf♥

Hallo,
Heute wir werden in der schwimmbad schwimmen, es wird fantastisch! Die wetter in Deutschland heute is ziemlich langweilig.. es ist wolkig aber ziemlich warm. Heute abend werden wir kebab in die stadt essen..mmmm. Morgen wir werden in die stadt gehen und Geschenke kaufen. Es wird sehr gut. Morgen abend werden wir ´buffet´mit allen vom austausch haben, und dann werden wir heim fahren, nicht so gut! :(. Morgen wird sehr traurig, und die busfahrt wird sehr langweilig. Morgen ich werden meinen koffer packen, :(.
Tschüss.♥

Helo,
Heddiw fe fyddwn ni yn mynd i´r pwll nofio allanol yn Grünstadt gyda´r mwyafif o bobl..mae gen i teimlad fydd heddiw yn fy niwrnod gorau. Mae´r tywydd yn yr Almaen heddiw yn eithaf ddiflas, mae´n cymylog ond hefyd yn eithaf twym. Fyddwn ni heno ma yn cael kebab yn y dref gyda Mimi ac Laura, mmmm. foru fyddwn ni yn ymweld ar dref am y tro olaf er mwyn prynu pethau olaf. Mi fydd yn dda iawn. Nos yforu fyddwn ni yn cael byffet yn yr ysgol gyda holl teuluoedd yr Almaenwyrsydd wedi cymrud rhan yn y cyfnewid, ac yna fyddwn ni yn gadael am adref :( ddim yn dda iawn. Mi fydd yforu yn ddrist iawn, ac mi fydd y taith bws yn ddiflas iawn. Yforu mae angen pacio!
Hwyl♥

Hello,
Today we are off swimming in the outdoor pool in Grünstadt with the majority of people who are part of the exchange,I havea feeling that this will be my favrioute day. The weather in Germany today is pretty boring, cloudy but quite hot,similar to the weather at home. Tonight we will eat a kebab in the town.. mmm. Tomorrow we will visit Grünstadt town for the last time, I will have the oppertunity to buy presents with the money that I have left. It will be very good.Tomorrow night we willbe going to school to have a buffet with the families of the people who are taking part in the exchange,and then we will leave for home. Tomorrow will be a very sad day, and the bus ride will be extremely boring,not very good :(
Tomorrow I will need to pack.
Bye♥

Much love, Kim♥

Blog Rhian

Hallo,

Heute wir ging Holiday-Park, mit Paulas Familie und Ruby ! es war sehr gut!
Ich ging auf einer Achterbahn namens G-Force es war sehr sehr gut! Ich ging auf ihn 5 mal.

Nach gingen wir in ein italienisches Resaurant es war sehr nett!

Helo,
Heddiw wnes i codi am 9:30 ac oedd hwnna yn gret. Am 11:00 aethom ni i Holiday-Park efo teulu fy mhartner ac teulu partner Ruby. Mae Holiday-Park yn tebyg i Oakwood!
Aethom ni ar roller coaster yma o'r enw G-Force aethom ni ar hyn 5 gwaith! Mae hi'n rhoi ti teimald adernalin dda!
Wedyn aethom ni i bwyd ty efo pawb ac aeth i Holiday-Park! Cefais pizza roedd hi'n flasus iawn!

Hello,
Today I woke up at 9:30 which was very good then at 11 we went to Holiday-Park with my partners familly and Rubys partners familly, Holiday-Park is very similar to Oakwood. We went on a rollercoaster called G-Force which was voted the best rollercoaster in the world in 2004. We went on this 5 times, it gave you such a adreneline rush it was fantastic!
After Holiday-Park we went to a lovely little italian restaurant, I had pizza wich was very nice.

Hope everything is ok at home love to all!

Bye for now Rhi<3xxxxxxxxxxxx

12.6.11

Guten Tag!
Heute war wunderbar! Ich bin zum Holiday Park gefahren, es ist fantastisch! Ich bin fünf mal Ge-Force mit Paula, Rhian, Gina und Miriam! Es ist Schnell und spaß. Ich liebe Ge-Force! Ich Habe ein photo von uns, es ist sehr lustig. Der Holiday Park ist sehr geil. Holiday park Hassloch war ausgezeichnet. Das wetter ist sonnig! Ich bin Free Fall Tower gefahren, es ist gut. Ich finde Ge-Force besser als Free Fall Tower. I ch bin essen mit Paulas familie, Miariams familie und Rhian gegangen. Es war sehr lustig und toll!

Helo!
Heddiw gwnes i mynd i´r "Holiday park" efo´r teulu Paula, Teulu Miriam a Rhian. Roedd y parc yn gwych! Gwnes i mynd ar Ge-Force pump gwaith, efo Rhian, Paula und Gina. Gwnaeth Miriam dod arno dau waith. Aethom ni ar y "Free Fall Tower" hefyd. Rydw i´n hoffi "Ge-Force" yn well na "Free Fall Tower".
Ar ol gwnes i fynd mas am cinio mewn bwytai, efo Teulu Paula, Teulu Miriam a Rhian. Roedd e´n blasus iawn!

Hello!
Today was awsome! I went to the Holiday Park with Paula´s family, Miriam´s family and Rhian.
It was very good there! Paula, Gina, Rhian and I, went on a ride called Ge-Force five times! It was very good and fast! We also went on a ride called Free Fall Tower, but i prefered Ge-Force. I have a photo of us on Ge-Force but it looks very funny!
After we went out to a restaurant to have somthing to eat with Paula´s family, Miriam´s family and Rhian. It was very nice!

Verschwörung - Cynllwyn - Conspiracy

Heute war super! Das Wetter war wunderschön und Ulli und ich haben sehr viel Spaß gehabt. Unsere Verschwörung geht weiter. Mein Mann muss jetzt ganz dringend unseren Garten organisieren, weil ich viele Zwiebeln zu pflanzen gekauft habe!

Ces i ac Ulli lot o sbort heddi gyda rhan nesaf ein cynllwyn yn erbyn ein gwyr! Mae deadlines ymweliad o Grünstadt / ymweliad o Gymru wedi bod yn handi ar hyd y blynyddoedd. Gyda'r bygythiad "Mae Ulli ar y ffordd ..." rydw i wedi llwyddo i gael drws ar y bathrwm, ty bach a sinc sy'n gweithio, tra bo Ulli wedi llwyddo i gael band llydan di-wifr wythnos diwetha, jyst mewn pryd i'r blogio a'r podledu! Y cam nesaf i fi yw'r ardd, felly rydyn ni wedi dechrau o ddifrif ar yr ymgyrch heddiw gyda'n hymweliad â Gwyl Gerddi yn Bellheim. Diolch byth fod bws gyda ni i ddod adref!

Today, I visited Bellheim's Garden Festival with Ulli (my exchange partner!) and Markus (her husband).
The sun was boiling ...


While we were there, we decided to continue with our conspiracy against our husbands. It's quite handy to take part in a school exchange because it helps to "get things done"!
An annual Ulli / Ceri deadline is useful. I have managed to get a door for the bathroom, a working toilet and sink, and Ulli has managed to get wireless broadband out of this year's deadline, using my blogging as the perfect excuse.
This year's target ... my garden ...
Decision #1 - big plants - not a good idea. Bulbs would be the way forward ... Five bags later ...


 The assorted bulbs will grow into nice pink things ...


... lovely purple pom poms ...

... big yellow things (2m high ...)


... not quite so big white things (1.5m high)


and classy black things ... (similar to pink things)


For being such good customers we were rewarded with a purple pom pom each ...


We then gave up on flowers and moved on to metal things ...
I bought a nice heart ...


... and we each bought a bowl. I meant to buy a smaller one, but Markus decided
that a small one was pointless. As I had a bus at my disposal (sorry Dave the bus driver),
I went for the big one, and Ulli bought one to match.


Now, things could have been MUCH worse ...
We could have bought a horse ...


... or some garish yellow chicks (you thought gnomes were bad ...)


But no, just some bulbs and some simple, minimalistic, classy metalware!
Back at home we put our pom poms in a vase ...


... and were joined by Heike and Herr Mason to do the matching for next year. After three hours we were done, and every YGBM pupil for next year now has a German exchange partner. We hope that everyone will be as happy as this year's exchange pupils. We will distribute the profiles after we get home next week.


Heidelberg tomorrow ...
No-one has phoned ... it appears that everyone is enjoying with the families.
Hwyl!