6.9.07

Sesiynau Iaith * Language Sessions

Dylech fod wedi derbyn llythyr heddiw ...
You should have received a letter today ...

Cofiwch fod dau gwrs iaith gorfodol yn cael eu cynnal ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth 11 Medi tan 5pm a dydd Mawrth 18 Medi tan 5:30pm ar gyfer yr holl ddisgyblion sy’n mynychu’r daith. Crybwyllwyd y rhain ar y llythyr cyntaf a dderbynioch am y cyfnewid. Bydd y cwrs yn ymarfer amrywiol sgyrsiau a sefyllfaoedd, megis archebu bwyd a diod, gofyn am help a chyfarwyddiadau, trafod bwyd, mynegi barn a siarad am wahanol weithgareddau gyda’r teulu. Nod y sesiynau fydd cynyddu hyder a rhuglder y disgyblion, gyda chyfuniad o gemau a sgetsys mewn sefyllfaoedd go iawn. Mae’n hanfodol fod pob disgybl yn bresennol yn y ddwy sesiwn.

Please remember that two language courses will be held after school on Tuesday 11 September until 5pm and Tuesday 18 September until 5:30pm for all exchange pupils. These were mentioned in the first letter which you received about the exchange.During the course we intend practising various conversations and scenarios, including ordering food and drink, asking for help and instructions, discussing food, expressing opinions and discussing various activities with the family. The aim of the sessions is to increase fluency and confidence, with a combination of games and sketches in real-life situations. It is essential that every pupil is present in both these sessions.

No comments: